Skogsfastighet

Skogsfastighet i god tillväxt

Högstbjudande

1 700 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 10 jun

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
26,2 ha
Vattenområde
0,1 ha
Tomtområde
26,1 ha
Virkesförråd
1 700 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

HYLTE UNNARYDS-HULT 1:4, del av

Adress

Unnaryds hult 104 31452 Unnaryd

Om fastigheten

Skogsskifte öster om Unnaryd mellan sjöarna Unnen och Stora Slätten. Fastigheten har ca 1 km strandlinje mot sjön Unnen med möjlighet till vackert tomtläge.

Fastigheten består av totalt 26,1 ha, varav 24,8 ha är produktiv skogsmark. Virkesförråd om 1 700 m³sk, varav 250 m³sk är S1- och S2-skog. Medelbonitet på 9,3 m³sk per ha.

Trädslagsblandning 16 % tall, 67 % gran och 15 % löv samt 1 % av bok resp. klibbal. Ojämn åldersfördelning med en tydlig tyngdpunkt på skog i åldrarna 10-19 år. Goda förutsättningarna att påverka tillväxtmöjligheterna med skogsskötsel och på sikt producera skog av bra kvalité.

Sammanhängande skifte med normalt kuperad terräng för trakten och har överlag goda drivningsförhållanden med närhet till allmän väg.

Jakträtt medföljer.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på lrfkonsult.se/fastighetsformedling finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten.
Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet och klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad våren 2019 av Leif Persson, A.L:S Skogsdata produkter AB.

Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 24,8 ha med ett virkesförråd om 1 700 m³sk, varav 250 m³sk är S1- och S2-skog. Medelbonitet på 9,3 m³sk per ha. Fastighetens virkesförråd kommer nu att öka successivt från låga 69 m³sk per ha. Det låga medelförråd per hektar beror till stor del på att stormarna i början av 2000-talet drabbade fastigheten hårt.

Trädslagsblandning 16 % tall, 67 % gran och 15 % löv samt 1 % av bok resp. klibbal. Ojämn åldersfördelning med en tydlig tyngdpunkt på skog i åldrarna 10-19 år. Markförhållanden och bonitet är överlag goda. Fastigheten är normalt kuperad för trakten vilket innebär en hög potential för produktion av virke. Lättåtkomlig med ett väl utbyggt vägnät bestående av byväg, skogsvägar samt basvägar.

På fastigheten är avdelning 6 om 1,6 ha föreslagen som NS-område (naturvård, skötsel med nyskapande av värden som syfte). Det motsvarar 6,5 % av den produktiva skogsmarken.

Skogsvård

Planteringarna har följts upp med erfordeliga röjningar i tid och i dagsläget finns inga eftersläpande skogsvårdsåtgärder såsom markberedning, plantering eller röjning på fastigheten.

I planens första period finns 1 avdelning om 0,8 ha, föreslagen för gallring.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakten är fri för säljaren på tillträdesdagen. Jaktbart vilt i området är framförallt älg, vildsvin och rådjur samt sedvanligt småvilt. Älgjakten är i dagsläget registrerad i Unnaryd-Jälluntofta ÄSO.

Fiske

Fastigheten har fiskerätt i sjöarna Unnen och Stora Slätten. Fastighetens andel i fiskerätten kan komma att ändras vid förrättningen.

Unnen
Sjön är ca 25 meter djup, har en yta på 16,8 km² och är belägen 144 m ö h. Vid provfiske har en bland annat abborre, braxen, sik och gädda fångats.

Stora Slätten
Sjön är 22,8 meter djup, har en yta på 2,65 km² och är belägen 148 m ö h. Sjön avvattnas av vattendraget Hulabäcken. Vid provfiske har bland annat gers, siklöja, abborre och braxen fångats i sjön.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten fanns en lämning registrerad hos Riksantikvarieämbetet vid kontrolltillfället. I vägskälet vid avdelningarna 5, 6 och 9 finns en väghållningssten/vägvisarsten i granit. Källa: Fornsök, www.fmis.raa.se

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden fanns registrerade på fastigheten vid kontrolltillfället. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Inteckningar

Inga inteckningar medföljer den del av fastigheten som försäljningen avser.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan bilda egen fastighet genom avstyckning, kostnaden för förrättningen står då säljarna för. Om området fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet då ansvarar köparen för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 110 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter