Skogsfastighet

Skogsfastighet i Hylte kommun

Högsta bud

1 775 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 20 jan

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
26,2 ha
Skogsmark
25,5 ha
Skogsimpediment
0,7 ha
Virkesförråd
2 200 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

HYLTE ABBORRHULT 1:9

Om fastigheten

Skogsfastighet sydost om Torup i Hyltes kommun. Fastigheten består av ett skifte om 26,2 ha.

Enligt skogsbruksplan omfattar den produktiva skogsmarken 25,5 ha med ett virkesförråd om 2 200 m³sk, varav 600 m³sk är S1-skog. Medelbonitet på 6,3 m³sk per ha.

Jämn fördelning mellan gran (49 %) och tall (44 %) på fastigheten. Något ojämn åldersfördelning med ingen skog äldre än 90 år. Goda möjligheter att påverka tillväxtmöjligheterna med skogsskötsel då stor del av arealen ligger inom spannet av de yngre åldersklasserna. Markförhållanden och bonitet är överlag goda med god potential att producera kvalitetsvirke. Bra tillgänglighet med byväg som genomkorsar fastigheten.

Jakträtt.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på lrfkonsult.se/fastighetsformedling finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet och klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad hösten 2019 av A.L:s Skogsdata Produkter AB.

Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 25,5 ha med ett virkesförråd om 2 200 m³sk, varav 600 m³sk är S1-skog. Medelbonitet på 6,3 m³sk per ha. Medeltal om 87 m³sk per ha.

Trädslagsblandning 44 % tall, 49 % gran och 7 % löv. Något ojämn åldersfördelning med ingen skog äldre än 90 år.
Markförhållanden och bonitet är överlag goda med god potential att producera kvalitetsvirke. Av den produktiva skogsmarksarealen om 25,5 ha är 60,4 % (15,4 ha) frisk och 15,7 % (4 ha) fuktig. Fastigheten är normalt kuperad för trakten. Köravstånden är i stort normala med tillgång till byväg som genomkorsar fastigheten.

På fastigheten är 2 avdelningar, sammanlagt 1,4 ha, föreslagna som NO-områden (naturvård orört). Det motsvarar 5,5 % av den produktiva skogsmarken.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten, enligt skogsbruksplanen, är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder gällande:
Återväxtåtgärder i form av hjälpplantering på 2 avdelningar om sammanlagt 1,1 ha.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen/tillträdesdagen.

Föreslagna skogsskötselåtgärder på fastigheten i planens första period är röjning av 3 avdelningar, sammanlagt 5,5 ha, underväxtröjning före gallring av 2 avdelningar, sammanlagt 0,5 ha, och gallring av 1 avdelning om 0,9 ha.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Vägsamfällighet

Fastigheten är andelsägare i Ylasryds vägsamfällighet med 1,9%. För 2019 har avgiften varit 973 SEK

Jakt

Jakträtt medföljer. Jakten är fri för köparen vid tillträdet. Jaktbart vilt i området är vildsvin och rådjur samt sedvanligt småvilt.

Naturvärden

På fastigheten finns det 3 sumpskogar registrerade. Alla tre sumpskogar ingår i våtmarksobjekt enligt våtmarksinventeringen (VMI). Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns en övrig kulturhistorisk lämning registrerad hos Riksantikvarieämbetet vid kontrolltillfället. I västra delen av avdelning 1 finns del av en fossil åker. Källa: Fornsök, https://app.raa.se/open/fornsok/

Inteckningar

Antal sökta inteckningar: 2 st datapantbrev, Total summa: 340 000 SEK

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter