Skogsfastighet

Skogsfastighet i Kattisberg, Norsjö.

Försäljningssätt

Anbud senast tis 8 okt, kl 12:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
93,7 ha
Skogsmark
34,9 ha
Myr/kärr/mosse
58,6 ha
Väg och kraftledning
0,2 ha
Virkesförråd
4 200 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

NORSJÖ KATTISBERG 1:8

Adress

NORSJÖ KATTISBERG 1:8

Om fastigheten

Skogsfastighet om ca 93 hektar fördelat på 2 skiften med ca 35 hektar produktiv skogsmark. Fastigheten har ett totalt virkesförråd om ca 4200 m³sk och en bonitet på 3,3m³sk/ha/år. Jakt i jaktklubb om ca 4000 hektar för älgjakt.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Ingemar Brännström 2014, och sedan räknats upp med PCskog till 2019. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 34,9 ha med ett virkesförråd om totalt 4200 m3sk varav ca 1484 m³ sk är S1 skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson som ej varit mantalsskriven inom glesbygdsområde i Norsjö kommun sedan minst ett år tillbaka. Juridisk person behöver alltid söka förvärvstillstånd. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3500 kr för privatperson.

Jakt

Jakt i Bodans jaktklubb om ca 4000 hektar.
Småviltsjakt i Kattisberg och Kattistjärn.

Forn- och kulturlämningar

Inga kulturlämningar eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter