Skogsfastighet

Skogsfastighet i Kila

Utgångspris

1 690 000 kr

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
50,5 ha
Skogsmark
46,4 ha
Skogsimpediment
3,5 ha
Övrigmark
0,6 ha
Virkesförråd
5 395 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Säffle Ranglebyn 1:26 del av

Adress

Ranglebyn Åsen 66194 Säffle

Om fastigheten

Skogsskiften som enligt skogsbruksplanen har en total areal om 50,5 hektar varav 46,4 hektar är produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 5395 m³sk, vilket motsvarar ca 116 m³sk per hektar. Trädslagsfördelningen är 56 % tall, 25 % gran och 19 % löv. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 4,5 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas till ca 204 m³sk. Fastigheten ingår i Fjäll-Ranglebyn älgjaktsområde om ca 1 000 ha med gemensam älgjakt.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2016-04 av Andreas Olsson. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 46,4 ha med ett virkesförråd om 5395 m3sk varav 767 m3sk är S2 skog.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av skogsvårdsåtgärder eller sådana åtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.
Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per tillträdesdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.
Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan bilda egen fastighet genom avstyckning eller fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet. Köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen vid en fastighetsreglering. Vid avstyckning står säljaren för kostnaden. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen. Skattetal och andelar i samfälligheter fördelas enligt överenskommelse i kommande förrättning.

Forn- och kulturlämningar

Ett antal kulturlämningar finns registrerade på fastigheten vilka marlerats med K i skogskartan, vilka består av husgrunder. En fångstgrop (fornlämning) finns i avdelning 28.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson.

Jakt

Fastigheten ingår i Fjäll-Ranglebyn älgjaktsområde om ca 1 000 ha med gemensam älgjakt. Enskild småviltsjakt på egen mark.

Naturvärden

Avdelning 59 berörs av en nyckelbiotop. Ärendebeteckning: N 3558-2003. Biotoptyp: Barrnaturskog.

Visning

Skog och mark undersöks på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.
Ett tips är att Surfa in på vår hemsida www.lrfkonsult.se/fastighetsformedling och sök upp fastigheten via din smartphone. Där kan du via "Visa Gårdskarta" på ett enkelt sätt se vart på fastigheten du befinner dig och skiftenas läge. Markera med fingern på kartan för att se avdelningsbeskrivning med mera.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter