Lantbruk

Skogsfastighet i Kiladalen

Högstbjudande

6 600 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast fre 30 aug

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
85,2 ha
Skogsmark
74,2 ha
Berg/hällmark
6,5 ha
Väg och kraftledning
0,3 ha
Övrigmark
1,2 ha
Vatten
3,0 ha
Virkesförråd
9 400 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

Nyköping Valsberg 1:23

Om fastigheten

Skogsfastighet om totalt ca 82 ha med gräns mot två sjöar. Den produktiva skogsmarksarealen är ca 74 ha och har ett talldominerat virkesförråd om totalt ca
9 650 m³ sk. Marken håller en stor del ungskogar som visar på fin tillväxt och medelboniteten är bedömd till 7 m³ sk per ha. Vid Kvarnsjön finns en spektakulär jaktkstuga med två våningar och utkikstorn som är under uppförande.

Mycket goda jaktmöjligheter efter framförallt klövvilt. Området är känt för sina mycket starka stammar av främst kronvilt samt vildsvin. Fiske på oskiftat vatten i Rinkebysjön samt 3 ha eget vatten i Kvarnsjön.

Fastigheten ligger i anslutning till E4:an ca 3 km nordväst om Jönåker och till Nyköping är det ca 20 minuter med bil.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Jaktstuga

På en höjd vid Kvarnsjön finns en spektakulär jaktstuga som är under uppförande. Stugan har tre våningsplan och merparten av det yttre är färdigställt men stugan är ej inredd. Säljaren kommer ej att utföra något mer arbete på byggnaden. Det finns ingen anslutning till elnät eller V/A.

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av LRF Konsult inför försäljningen. Enligt inventeringen omfattar den produktiva skogsmarken ca 74,2 ha med ett virkesförråd om totalt ca 9 650 m³ sk varav ca 1 500 m³ sk är avverkningsbar. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 7 m³ sk per ha. Se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten, enligt skogsinventeringen, är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder gällande:

Återväxtåtgärder i form av markberedning om 3,1 ha och plantering om 3,8 ha.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen/tillträdesdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Jakt

Mycket goda jaktmöjligheter efter framförallt klövvilt. Området är känt för sina mycket starka stammar av främst kronvilt samt vildsvin. Jakträtten är tillgänglig för blivande köparen på tillträdesdagen.

Fiske

Kräftfiske i Rinkebysjön. Oskiftat vatten. Fastigheten har även 3 ha eget vatten i Kvarnsjön.

Forn- och kulturlämningar

Det finns övriga kulturhistoriska lämningar i form av bebyggelselämningar och fd. odlingsytor samt två fyndplatser för förhistoriska artefakter (källa: Riksantikvarieämbetet).

Naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper, höga naturvärden eller biotopskydd registrerade på fastigheten (Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor).

Ostlänken

Den korridor som har rang nummer ett i rangordningen av studerade korridorer inom järnvägsutredningen för Ostlänken skär igenom fastigheten (se kartmaterial). Trafikverket genomförde ett samrådsmöte under juni 2017 (delsträckan Skavsta-Stavsjö) ) inom vilken fastigheten är belägen. Samrådsmaterialet finns att ta del av på Trafikverkets hemsida: http://www.trafikverket.se/nara-dig/projekt-i-flera-lan/Ostlanken/

Information om projektet finns även på Nyköpings kommuns hemsida:
http://nykoping.se/Bo-bygga-och-miljo/Stadsplanering-och-byggprojekt/Ostlanken/

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 5 250 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter