Skogsfastighet

Skogsfastighet i Leksand

Utgångspris

700 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast ons 12 feb, kl 14:00

Visning

  • Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
24,2 ha
Skogsmark
23,6 ha
Inägomark
0,4 ha
Väg och kraftledning
0,2 ha
Virkesförråd
1 372 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

LEKSAND DJUPTJÄRNBO 7:2

Om fastigheten

Välskött skogsfastighet med bra tillväxtpotential bestående av ett skifte, beläget nära Helgbo i Leksands kommun. Totalt ca 24 ha varav ca 23 ha är produktiv skog. Virkesförråd ca 1 372 m³sk. Beräknad medelbonitet ca 5,9 m³sk/ha/år.
Jakt i Åhls jaktvårdsförening.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogen är inventerad av DSK Skog AB inför försäljningen. Enligt skogsinventeringen omfattar omfattar den produktiva skogsmarken ca 23,6 ha. Virkesvolymen är uppskattad till ca 1 372 m³sk och består av 63% tall, 22% gran, 15% björk, samt inslag av övrigt löv. Beräknad medelbonitet 5,9 m³sk/ha/år. Åldersfördelningen är ojämn med en övervikt av yngre skog, 82 % är under 30 år. Fastighetens ungskogar är väl genomröjda och har en bra tillväxtpotential vid rätt skötsel, där röjning och gallring utförs i rätt tid. Se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.
Rågångarna behöver ses över och kontinuerligt förbättras.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten.
(Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Avdelning 4 respektive 7 är i planen avsatta med naturvårdsmål. Totalt ca 2,2 ha.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn- och kulturlämningar på fastigheten.
(Källa: RAÄ Fornsök, www.raa.se/hitta-information/fornsok)

Skogen i området är dock präglad av ett aktivt brukande. Spår av mänsklig aktivitet efter ängsbruk, myrslåtter, gruvdrift och kolframställning har stora kulturvärden som är värda att bevara. Det finns en mängd spår av tidigare odling i form av odlingsrösen. Tre finns markerade på kartan i planen. I avdelning 2 finns en liten ängslada.

Jakt

Fastigheten ligger inom Harbergets älgskötselområde. Jakten bedrivs av Åhls jaktvårdsförening, ca 4 700 ha. Föreningen har ett arealkrav om minst 5 ha för att vara medlem och få jaga i området. Gemensamhetsjakt på älg och kronhjort. Småvilt jagas enskilt. Kontaktperson Per Dahler.

Fiske

Fastigheten ligger inom Leksand-Insjöns fiskevårdsområde. För mer information, se länk nedan.

Fastigheten har även del i bysamfälltfiske.

Vägar

Fastigheten har del i Leksand Solberga Ga:3 och Djuptjärnbo Ga:1, vilka förvaltas av Åls vägars samfällighetsförening.

Rättigheter och belastningar

Fastigheten belastas av ett officialservitut gällande annan fastighets rätt att ta väg för skogskörslor och två avtalsservitut gällande kraftledning och optokabel.

Fastigheten har del i ett antal samfälligheter, gällande främst vägar, som inte är vidare utredda, men bedöms inte ha något större värde.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson.

Bilder

Bilderna i beskrivningen är endast exempelbilder. De kommer inte från fastigheten.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Liknande fastigheter