Skogsfastighet

Skogsfastighet i Norra Bergfors!

Försäljningssätt

Anbud senast ons 20 Nov, kl 12:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
52,7 ha
Skogsmark
48,6 ha
Myr/kärr/mosse
3,9 ha
Berg/hällmark
0,2 ha
Virkesförråd
5 980 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SKELLEFTEÅ NORRA BERGFORS 1:3

Adress

Norra Bergfors 1:3 Bergfors Skellefteå

Om fastigheten

Norra Bergfors 1:3 är nu till salu! Fastigheten har en produktiv areal om 48 hektar fördelat på två skiften och en medelbonitet på 4,2m³sk/ha/år. Det totala virkesförrådet uppgår till 5980m³sk.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Kenneth Johansson 2015 och sedan räknats upp med hjälp av PC skog till 2019. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 48 ha med ett virkesförråd om totalt 5980 m³sk varav ca 3175 m³ sk är G2, S1- och S2 skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakträttigheter i Norra Bergfors jaktlag om ca 1200ha.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns en fornlämning i form av ett gruvhål registrerat hos SKS som berör avdelning nr 15.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter