Lantbruk

Skogsfastighet i Ottsjö, Åre

Försäljningssätt

Anbud senast mån 16 Dec, kl 13:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
60,4 ha
Skogsmark
38,2 ha
Myr/kärr/mosse
10,1 ha
Åkermark
2,0 ha
Vatten
0,2 ha
Väg och kraftledning
1,5 ha
Övrigmark
8,4 ha
Virkesförråd
3 900 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ÅRE OTTSJÖ 2:11

Adress

Ottsjö Undersåker

Om fastigheten

Skogsfastighet belägen vid Ottsjön och orten Ottsjö. Fastigheten består av 3 skiften. Fastigheten sträcker sig från strandkanten på Ottsjön (skifte 2) och till Platån/Petterfjället (skifte 1). Skifte tre går ifrån östra strandkanten på Ottsjön i nord/östligt riktning.

Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 38,2 ha med ett virkesförråd om 3 900 m³sk, varav 1 800 m³sk är S2-skog. Medelbonitet på 2,8 m³sk per ha. Grandominerad fastighet med väl utbyggt vägnät till större delar av fastighetens tre skiften.

Jakt- och fiskerätt. Jakten är tillgänglig för köparen från tillträdesdagen.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på lrfkonsult.se/fastighetsformedling finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet och klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en förenklad skogsbruksplan upprättad hösten 2019.

Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 38,2 ha med ett virkesförråd om 3 900 m³sk, varav 1 800 m³sk är S2-skog.
Medelbonitet på 2,8 m³sk per ha. Medeltal om 101 m³sk per ha.

Trädslagsblandning 41 % tall, 44 % gran och 15 % löv. Ojämn åldersfördelning med skog yngre än 10 år, skog i åldrarna 40-49 år samt skog äldre än 120 år.
Markförhållanden och bonitet är överlag goda för området men med vissa delar magrare mark samt fjällbarrskog. Väl utbyggt vägnät till större delar av fastighetens tre skiften.

På fastigheten är 2 avdelningar, sammanlagt 4,9 ha föreslagna som NO-områden (naturvård orört med bevarande av värden som syfte). Det motsvarar 12,8 % av den produktiva skogsmarken.

Skogsvård

Det finns inga eftersläpande skogsvårdsåtgärder såsom markberedning eller plantering på fastigheten. Inga skogsskötselåtgärder är föreslagna under planperioden.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten tillhör Vällistefjällets Älgskötselområde. Plats i jaktlag. Jakten är fri för köparen från tillträdesdagen.

Fiske

Fiskerätt i Ottsjöns fiskevårdsområde.

Byggnader

På fastigheten finns två byggnader. På skifte 1, avdelning 12, finns en jakt/sportstuga av enklare standard som är i fallfärdigt skick. På skifte 2, avdelning 9, finns en gammal fallfärdig lada.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden fanns registrerade på fastigheten vid kontrolltillfället. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns tre lämningar registrerade hos Riksantikvarieämbetet vid kontrolltillfället. Dessa består av områden med gammal jordbruksmark och fossil åkermark. Källa: Fornsök, https://app.raa.se/open/fornsok/

Inteckningar

2 st datapantbrev, Total summa: 360 000 SEK

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Åre kommun. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter