Skogsfastighet

Skogsfastighet i Ottsjö

Försäljningssätt

Anbud senast fre 7 jun

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
146,1 ha
Skogsmark
105,9 ha
Myr/kärr/mosse
37,7 ha
Väg och kraftledning
2,5 ha

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

ÅRE OTTSJÖ 1:327

Om fastigheten

Skogsfastighet med slående utsikt över fjällvärlden belägen mitt mellan sjöarna Ottsjön och Aumen längs allmänna vägen mellan Undersåker och Vålådalen. Detta är en fastighet med närhet till fjällvärlden för friluftsliv, vandring eller skidturer med utgångspunkt från Vålådalen, Ottsjö, Trillevallen eller Edsåsdalen samt goda rekreationsmöjligheter i form av jakt- och fiskerätt. Eller om man så vill, bara sitta på en stubbe och filosofera i sin alldeles egna skog. Fastigheten utgörs av ett välarronderat skifte om ca 146 hektar, varav 106 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 11 500 m³sk .

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2016 och framräknad till 2018. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 105,9 ha med ett virkesförråd om 11 581 m³sk varav majoriteten utgörs av skog i huggningsklass G1. Medelboniteten uppskattas till 3,3, vilket för närvarande ger en årlig tillväxt om 398 m³sk. Under planperioden föreslås ett totalt uttag om 985 m³sk, varav 446 m³sk föryngringsavverkning och 539 m³sk gallring.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten Åre Ottsjö 1:327 ingår i Välliste älgskötselområde med en areal om 53 030 ha.
Älgjakten har arrenderats ut till det lokala jaktlaget med jaktmarker om ca 6 600 hektar. Tilldelningen i jaktlaget har det senaste året varit 14 vuxna älgar och fritt på kalv. Småviltsjakten har inte arrenderats ut men möjlighet till detta finns inom jaktlaget.

Jakträtten på fastigheten tillfaller en ny ägare fr o m 1/7-2020.

Fiske

Fastigheten ingår i Ottsjö FVOF. Fiskerätten i Ottsjö är samfälld och fastighetens rätt omfattar Ottsjön, Storån samt del av Aumen.
Kontaktperson i Ottsjö FVOF är Christer Rehn 070-260 66 85.

Naturvärden

Det finns naturvärden i form av ett 0,7 hektar stort område med barrskog registrerade på fastighetens norra del (källa: SeSverige).
Det finns ett sumpskogsområde registrerat på fastighetens södra del (källa: SeSverige).

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (källa: SeSverige)

Försäljningssätt

Fastigheten säljs genom anbud. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Budgivaren förbinder sig att erlägga 10 % av köpeskillingen som handpenning i samband med köpeavtalets undertecknande.

Budgivaren är medveten om att ID-kontroll kommer att ske med hänvisning till "Lag om åtgärder vid penningtvätt" före avtalets undertecknande.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Åre kommun.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock ska hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

För nyckel till vägbom kontakta fastighetsmäklaren, Tina Olsson, 063-51 71 66.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet om inget annat avtalas. I övriga fall 30 dagar efter kontraktsdagen om inget annat avtalas. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 150 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter