Skogsfastighet

Skogsfastighet i Rättvik med jakt- och fiskerätt

Utgångspris

350 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast ons 22 jan, kl 14:00

Visning

  • Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
8,1 ha
Skogsmark
7,7 ha
Inägomark
0,4 ha
Virkesförråd
881 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

RÄTTVIK VÄSTANÅ 53:1

Om fastigheten

Talldominerad obebyggd skogsfastighet på tillväxt. Fastigheten omfattar fem skogsskiften och en bit inägomark och är belägen runt byn Västanå, mellan Boda och Östbjörka, norr om Rättvik. Totalt ca 8,1 ha varav ca 7,7 ha är produktiv skog. Virkesförråd ca 880 m³sk. Beräknad medelbonitet ca 5,9 m³sk/ha/år.

Jakt i viltvårdsområde och fiske i fiskevårdsområde.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad av Mellanskog 2014. Uppräknad med tillväxt tom 2019 i pcSkog, av LRF Konsult. Enligt skogsinventeringen omfattar den produktiva skogsmarken ca 7,7 ha, där medelboniteten är uppskattad till 5,9 m³sk/ha och år. Virkesförråd ca 881 m³sk. 73 % utgörs av tall, 22 % av gran samt 5 % av lövträd. Se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Det finns inga registrerade naturvärden eller nyckelbiotoper på fastigheterna, däremot är avd 12 (0,2 ha) i planen, klassad med naturvårdsmål orört, med bevarande och skapande av värden som syfte.

(Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Forn- och kulturlämningar

Avdelning 12 ligger inom ett registrerat fornlämningsområde.
RAÄ-nummer:  Boda 264, Tegelindustri

(Källa: RAÄ Fornsök, www.raa.se/hitta-information/fornsok)

Enligt ägarnas uppgifter och enligt planläggaren finns det på avdelning 1 en lämning som antas varav en fångstgrop. Denna är utmärkt med kulturstubbar.

Generellt gäller att man inte får rubba, gräva ut eller skada en forn- eller kulturlämning utan länsstyrelsens tillstånd. Kontakta Länsstyrelsen för detaljerad information innan åtgärder i området.

Vattenskyddsområde

Delar av fastigheten ligger inom Västanå vattenskyddsområde. Detta påverkar inte skogsbruket nämnvärt. I vattenskyddsområden gäller särskilda regler om vad som är förbjudet i området. Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna måste du ansöka om dispens. Exempel på åtgärder som kan vara förbjudna är att gräva och schakta och att hantera kemikalier.

Se länk till Länsstyrelsens beslut längst ner.

Jakt

Fastigheten ligger inom Boda Bingsjö viltvårdsområde (ca 27 000 ha).
Läs mer under länk till VVO:t nedan.

Fiske

Fastigheten ligger inom Rättvik-Boda Fiskevårdsområde och har del i bysamfällt fiske i Rättvik Västan FS:19.
Läs mer under länk till FVO:t nedan.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom omarronderingsområde och glesbygdsområde. Mäklaren hjälper till med ansökan hos länsstyrelsen.

En avgift om 3 700 kr tas ut för privat/fysiska personer. Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.

Vägar

Fastigheten har troligen outredda andelar i Rättvik Västanå Ga:1, som förvaltas av Västanå-Östbjörka vägsamfällighet.
Plogning, underhåll och drift upphandlas av byalaget, enligt ägarna.

Rättigheter och belastningar

Fastigheten har del i ett antal samfälligheter varav några till ganska stor andel, de är inte stora arealmässigt och inte vidare utredda eller inventerade.

Bilder

Bilderna i beskrivningen är endast exempelbilder. De kommer inte från fastigheten.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 35 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter