Skogsfastighet

Skogsfastighet i Rengård, Norsjö till salu

Försäljningssätt

Anbud senast mån 21 okt, kl 12:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
180,6 ha
Skogsmark
134,5 ha
Myr/kärr/mosse
40,0 ha
Väg och kraftledning
0,2 ha
Övrigmark
5,9 ha
Virkesförråd
10 581 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Norsjö rengård 1:14, Samt Norsjö rengård 1:33

Adress

Rengård 11 93693 Boliden

Om fastigheten

Dags för försäljning av Fastigheterna Norsjö Rengård 1:14 och Rengård 1:33. Fastigheterna har en totalareal om 180 hektar varav 134 hektar är produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppgår till ca 10580m³sk och boniteten till 3m³sk/ha/år.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson som ej varit mantalsskriven inom glesbygdsområde i Norsjö kommun sedan minst ett år tillbaka. Juridisk person behöver alltid söka förvärvstillstånd. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3700 kr för privatperson.

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Foran Forest AB inför försäljningen. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 134 ha med ett virkesförråd om totalt 10580m3sk varav ca 3620 m³ sk är G2, S1- och S2 skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Oregistrerat. Ingår inte i något jaktlag eller VVO

Forn- och kulturlämningar

Inga kulturlämningar eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 200 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter