Skogsfastighet

Skogsfastighet i Röjan, Böle

Försäljningssätt

Anbud senast mån 25 Nov, kl 18:00

Visning

  • Besiktning av fastigheten sker med fördel på egen hand. Om visning önskas vänligen kontakta LRF Konsult på tel 0680-71 41 45.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
78,7 ha
Skogsmark
50,2 ha
Myr/kärr/mosse
8,9 ha
Inägomark
5,0 ha
Väg och kraftledning
0,9 ha
Småhusmark
13,7 ha
Virkesförråd
6 327 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

BERG BÖLE 1:31, 1:72, 2:125

Adress

BERG BÖLE 1:31, 1:72, 2:125 Böle

Om fastigheten

Skog och boende i Röjan, ca 8,5 km sydost om Klövsjö, Bergs kommun. Fastigheten utgörs av skog samt boende med tillhörande ekonomibyggnader. Total areal om ca 78,7 ha, varav 50,2 ha produktiv skogsmark. Totalt virkesförråd om
6 327 m3sk, vilket till allra största del består av växande gallringsskog (G1) samt äldre slutavverkningsmogen skog (S2). Området ger goda möjligheter till jakt och fiske för den intresserade.

Lämplig fastighet för den som söker skogsfastighet och eller boende inom lämpligt avstånd till de större skiddestinationerna i området. Bostadshuset har stor potential, men kräver färdigställande av den renovering som påbörjats invändigt.
Stora rekreationsmöjligheter med alpin skidåkning i närområdet samt goda möjligheter till ljakt och fiske. God skoglig investering med stor andel skog på tillväxt (G1) med årlig volymsökning de kommande åren .

Försäljningen avser fastigheterna Berg Böle 1:31, 1:72 och 2:125. Dessa fastigheter försäljes på uppdrag av Barncancerfonden samt Hjärt och Lungfonden. Fastigheterna utgörs av en obebyggd skogsfastighet (Böle 1:31), en obebyggd tomt (Böle 1:72) och en villafastighet (Böle 2:125). Dessa presenteras och benämns i detta försäljningsunderlag såsom ”Fastigheten”. Möjlighet att lägga bud på resp fastighet om så önskas.

Prisidé: 1 850 000 kr

Försäljningssätt: Försäljning av fastigheten sker via skriftligt anbud,
senast 2019-11-25.​

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Stort bostadshus i 2 plan med källare. Huset är inrett med lgh om 3 rok på övreplan samt har totalrenovering påbörjats på entréplan för större bostadsyta. Källare under huset. Huset är uppfört i trä med plåttak och har fönster av typ kopplade tvåglas. Fast uppvärmningssystem saknas och uppvärmning sker med lösa element. Lägenheten på övreplan håller 70-80 tals standard.

Kök i bostadslägenheten är utrustat med spis, kyl/frys och diskbänk.
Badrum på entréplan är utrustat med äldre klinkergolv, kakel i vägg, badkar, wc och tvättställ. Äldre standard.

Planlösning:
Entréplan är oinrett där renovering påbörjats med uppreglerade innerväggar och skivade golv.
Övervåning med hall, kök med matplats, vardagsrum, badrum, två sovrum.
Källare med tvättstuga och flertal förrådsutrymmen.

Fiber är indraget på fastigheten.

Uppvärmning:
Saknas

Vatten: Gemensamt med grannfastighet
Avlopp: Eget

Driftskostnader: ca 35 000 kr
Driftskostnaderna grundar sig på nuvarande ägares förutsättningar och brukande och är endast grovt uppskattade. De uppvisade driftskostnaderna skall således ej ses som någon utfästelse för framtida driftskostnader utan endast som mycket ungefärliga och ej någon garanti.

Förrådsbyggnader

Äldre förrådsbyggnader uppförda i trä med plåttak på delvis murad grund.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad oktober 2019 av MB Forest, Manne Bäckman. Vid skogliga frågor kontakta gärna Manne på tel
070-530 7765. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 50,2 ha med ett virkesförråd om 6 327 m3sk varav 2898 m3sk är, S1 och S2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta skogsstyrelsen.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Gällande älgjakten så är fastigheten idag inte registrerad i något område för älgjakt. Ny ägare får själv söka medlemskap i angränsande jaktlag alt registrera marken själv.

Småviltjakten bedrivs på den egna arealen.

Jakten övergår till köparen senast 2020-07-01, om inget annat avtalas per kontraktsdagen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Bergs kommun glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad ​ För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Friskrivningsklausul
Säljaren upplyser härmed om att sk friskrivningsklausul kommer att skrivas in i kontraktet gällande ev fel och brister i fastigheten.

Naturvärden

På fastigheten finns idag nyckelbiotop samt ett naturvärdesobjekt registrerade dessa berör avd 34 och 35. För mer information vänligen kontakta skogsstyrelsen. (Källa Skogsstyrelsen).

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 486 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter