Skogsfastighet

Skogsfastighet i Siljansnäs med jakt- och fiskerätt

Utgångspris

1 150 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tis 26 Nov, kl 14:00

Visning

  • Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
26,8 ha
Skogsmark
16,0 ha
Skog med restriktion
10,7 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Virkesförråd
3 089 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

LEKSAND ALMO 103:1

Om fastigheten

Fastigheten är belägen i Almo väster om Leksand och består av två lättillgängliga skogsskiften. Totalt ca 26 ha varav ca 16 ha är produktiv skog och ca 10 ha är ett biotopskydd. Virkesförråd ca 3 000 m³sk, varav ca 800 m³sk är avverkningsbart. Beräknad medelbonitet ca 6,6 m³sk/ha/år. Jakt i viltvårdsområde och fiske i fiskevårdsområde.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Bjesse Skog AB inför försäljningen. Enligt skogsinventeringen omfattar den produktiva skogsmarken ca 16 ha där medelboniteten är uppskattad till 6,6 m³sk/ha och år. Två skogsskiften med god tillgänglighet. Virkesförrådet på den produktiva skogsmarken uppskattas till ca 3090 m³sk varav ca 876 m³ sk är avverkningsbart. 44% utgörs av tall, 45% av gran samt 11% av lövträd. Se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Biotopskydd

Avdelning 2, ca 10 ha, har nyligen blivit biotopskyddat av Skogsstyrelsen, objektsnr: 365-2018. Skogen är en produktiv barrblandskog på frisk skogsmark. Området består av två delar som domineras av tallskog och där gamla spärrgreniga tallar förekommer tämligen allmänt. En del som är grandominerad och där torrträd, och lågor av rötbrutna granar förekommer allmänt och rikligt.

Området skyddas för all framtid och kommer att märkas upp i terrängen. Inom biotopskyddsområdet är det förbjudet att bedriva skogsbruk. Åtgärder som kan skada naturvärdena är inte tillåtna.

Äganderätten till marken eller jakträtten påverkas inte av beslutet.

Läs mer om biotopskydd på Skogsstyrelsens hemsida, se länk nedan, eller kontakta någon av skogskonsulenterna för frågor.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn- och kulturlämningar på fastigheten.
(Källa: RAÄ Fornsök, www.raa.se/hitta-information/fornsok)

De kulturlämningar som påträffats vid planläggningen har markerats i kartan och består av kolbottnar. Fler kolbottnar och/eller andra kulturlämningar som ej påträffats vid fältarbetet kan förväntas att finnas och bör märkas ut när de hittas för att inte riskeras att skadas i samband med skogsbruksåtgärder.

Jakt

Fastigheten ligger inom Almo-Råbäcks Viltvårdsområde, ca 1 500 ha. Kontaktperson Sven-Olov Wiberg. Ersättning 5 kr/ha/år.

Fiske

Fastigheten ligger inom Siljansnäs Fiskevårdsområde. Läs mer under länken nedan/ här: www.siljansnasfvof.se

Fastigheten har även del i bysamfällt fiske, Leksand Björken FS:29.

Rättigheter och belastningar

Fastigheten har del i ett antal samfälligheter som inte är vidare utredda.

Vägar

Fastigheten har del i Leksand Björken GA:6, som förvaltas av Siljansnäsvägarnas samfällighetsförening, och outredda andelar i Almo GA:1, förvaltas av Almo skogsbilvägsamfällighet.

Kostnader till vägföreningarna varierar.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson.

Inteckningar

Fastigheten försäljs fri från lån och inteckningar.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter