Skogsfastighet

Skogsfastighet i Svanström

Högstbjudande

1 650 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast ons 20 Nov, kl 12:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
79,7 ha
Skogsmark
60,8 ha
Myr/kärr/mosse
13,8 ha
Berg/hällmark
0,2 ha
Inägomark
3,4 ha
Väg och kraftledning
0,2 ha
Vatten
1,3 ha
Virkesförråd
5 667 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SKELLEFTEÅ SVANSTRÖM 1:24

Adress

Svanström 1:24 Skellefteå

Om fastigheten

Nu säljs skogsfastigheten Svanström 1:24. Fastigheten har enligt skogsbruksplanen en areal om ca 61 hektar produktiv skogsmark med en bonitet på 4,3. Det totala virkesförrådet uppgår till ca 5670m³sk.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Jörgen Burstedt 2014 och sedan räknats upp till 2019 med hjälp av PC skog . Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 61 ha med ett virkesförråd om totalt 5 670 m³sk varav ca 3540 m³ sk är S1- och S2 skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsvård

Avdelning 21 och 22 skall markberedas och planteras. Säljaren svarar för kostnaderna för detta genom avtal med Martinsons.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakten ingår i Svanströms jaktlag om ca 936 hektar. Tilldelning på ca 3 vuxna och 3 kalvar.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Forn- och kulturlämningar

Inga kulturlämningar eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 225 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter