Lantbruk

Skogsfastighet i Tångeråsen, Offerdal

Utgångspris

2 900 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
79,9 ha
Skogsmark
64,6 ha
Myr/kärr/mosse
9,2 ha
Inägomark
3,9 ha
Väg och kraftledning
0,9 ha
Övrigmark
1,3 ha
Virkesförråd
8 917 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Krokom Tångeråsen 2:9

Adress

Tångeråsen 159 83598 Offerdal

Om fastigheten

Fastigheten belägen ca 11 km nordväst om Änge och består av ett välskött skogsskifte med bra skogsmark och hög andel slutavverkningsskog. Totalareal ca 80 ha varav ca 65 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd om ca 8 700 m³sk varav ca 7 500 m³sk i huggningsklassen S2. Jakt inom 4 000 ha.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i maj 2018 och uppräknad 1 tillväxtsäsong av Folke Lindblom. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 64,6 ha med ett virkesförråd om 8 917 m³sk varav 7 825 m³sk är S2 skog.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder eller sådana åtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.

Enligt skogsbruksplanen finns lagstadgade skogsvårdsåtgärder i form av markberedning om 1,1 ha. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Jakt

Fastigheten Krokom Tångeråsen 2:9 ingår i Nästsjöns viltvårdsområde med ett areal om 3 946 ha.
Viltvårdsområdet ingår i Offerdals storlicensområde med ett areal om 43 002 ha..

Fiske

Det är inte utrett huruvida fastigheten har fiskerätt.

Vägar

Köparen övertar fastighetens andelar i befintliga skogsbilvägar.

Naturvärden

Det finns sumpskogsområden registrerade på fastigheten (källa: SeSverige).
På fastigheten finns ett vråkbo med ett häckande par. Är i bestånd 19 markerat med Y på kartan.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (källa: SeSverige).

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Krokoms kommun.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 683 774 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter