Skogsfastighet

Skogsfastighet i Vallrun

Försäljningssätt

Anbud senast fre 18 okt

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
118,2 ha
Tomtområde
118,2 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

KROKOM VALLRUN 51:6

Adress

Vallrun Krokom

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet om 118 hektar i Vallrun, strax söder om skoter- och friluftsmeckat Åkersjön. Fastigheten består av två välarronderade skiften och har ett totalt virkesförråd om 6 827 m³sk. Jakt i viltvårdsområde.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2014 och uppdaterad 2019 vad gäller tillväxt och utförda åtgärder. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 84,9 ha med ett virkesförråd om 6 827 m³sk varav majoriteten utgörs av yngre tillväxtskog. Medelboniteten uppskattas till 3,6, vilket för närvarande ger en årlig tillväxt om 237 m³sk. Under planperioden föreslås ett totalt uttag om 850 m³sk, varav 549 m³sk föryngringsavverkning och 301 m³sk gallring.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några lagstadgade skogsvårdsåtgärder. 17, 8 hektar om ca 2 000 m³sk är klassade som NO-skog.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Det finns några områden med sumpskog registrerade på fastighetens södra skifte (källa SeSverige).
I övrigt finns inga nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. (källa Skogsstyrelsen).

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.lrfkonsult.se/fastigheter/ . Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Jakt

Fastigheten Krokom Vallrun 51:6 ingår i Vallrun-Stångvikens viltvårdsområdesförening med en areal om 6 746 hektar. En köpare får ansöka om medlemskap i viltvårdsområdet vid föreningens årsmöte.

Försäljningssätt

Fastigheten säljs genom anbud. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Budgivaren förbinder sig att erlägga 10 % av köpeskillingen som handpenning i samband med köpeavtalets undertecknande.

Budgivaren är medveten om att ID-kontroll kommer att ske med hänvisning till "Lag om åtgärder vid penningtvätt" före avtalets undertecknande.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Krokoms kommun.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför besiktning av objektet/fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter m.m. bör vara klart innan bud lämnas.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet om inget annat avtalas. I övriga fall 30 dagar efter kontraktsdagen om inget annat avtalas. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 87 100 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter