Lantbruk

Skogsfastighet i Venjan

Högstbjudande

685 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast ons 11 Dec

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
36,0 ha
Skogsmark
33,5 ha
Skogsimpediment
2,5 ha
Virkesförråd
2 455 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

MORA STUTT 124:6

Om fastigheten

Skogsfastighet beläget vid väg i ett skifte mellan Digernäs och Norrgårdssälen utanför Venjan. Totalt ca 36 ha, varav ca 33 ha är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 2400 m³sk. Fastighetens medelbonitet är uppskattad till 3,3 m³sk per ha och år. Fastigheten har andel i Venjans Besparingsskog som lämnar bidrag till skogsvård som markberedning och plantkostnad. Jakträtt inom Venjans viltvårdsområde om ca 23 200 ha.

Utgångspris: 685 000 SEK
Försäljningssätt: Anbud senast 2019-12-11 kl 14:00,

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Vägbeskrivning

För vägbeskrivning se karta. På LRF Konsults hemsida kan du få vägbeskrivning till fastigheten samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit"
för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta
mobiltelefoner.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättad hösten 2019 av skogsfirma DSK Skog. Fastigheten omfattar enligt skogsbruksplanen totalt ca 36 ha varav 33,5 är klassad som produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 2455 m³sk. Medelboniteten är uppskattad till 3,3 m³sk /ha och år.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar inte för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, höga natur- eller kulturvärden fanns vid kontrolltillfället registrerade på skiftet enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se.

Jakt

Fastigheten har jakträtt inom Venjans viltvårdsområde som omfattar ca 23 000 ha som i sin tur ingår i Venjans älgskötselområde. Kontaktperson är Jonas Jonsson, 070-3804701.

Fiske

Fiskerätt inom Norra Venjans fiskevårdsområde mer info om fisket i Venjan finns att läsa på https://sites.google.com/site/venjanfiske/

Samfällighet

Fastigheten har andel i Mora Norra Venjans Besparingsskog S:1 som idag förvaltar skogsbilvägar inom Venjans socken. Venjans besparing lämnar även i dagsläget bidrag för viss skogsvård. Kontakt person för Venjans Besparingsskog är Spjut Bo Andersson 070 218 18 10.
Fastigheten har även del i ett antal samfälligheter som rör mark, vatten och vägar.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare om auktion skett. Vid sluten budgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckning till köpare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom glesbygdsområde. Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs för juridisk person samt för fysisk person som inte sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen. Ansökan om förvärvstillstånd görs hos Länsstyrelsen. Mäklaren är behjälplig med ansökan. Länsstyrelsens avgift för förvärvsprövning betalas av köparen i samband med ansökan till pg 351 90-8 och är för fysisk person 3 700 kronor och för juridisk person 5 700 kronor.

Tillträde

Inga visningar kommer att arrangeras. Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Fastighetsbeskrivning

LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter