Skogsfastighet

Skogsfastighet i Ytterberg

Försäljningssätt

Anbud senast mån 2 sep, kl 18:00

Visning

  • Besiktning av fastigheten sker med fördel på egen hand. Om visning önskas vänligen kontakta LRF Konsult på tel 0680-71 41 45.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
326,8 ha
Skogsmark
167,4 ha
Skog med restriktion
2,3 ha
Myr/kärr/mosse
150,9 ha
Väg och kraftledning
0,5 ha
Övrigmark
5,7 ha
Virkesförråd
15 160 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

HÄRJEDALEN YTTERBERG 34:13, 33:1, del av

Adress

Ytterberg 34:13, 33:1, del av Sveg

Om fastigheten

Trevlig obebyggd skogsfastighet belägen strax utanför Ytterberg, Sveg. Fastigheten har en total areal om 326,9 ha varav 167,4 ha är produktiv skogsmark. Virkesförråd med övervägande äldre avverkningsmogen skog om totalt 15 160 m³ sk varav 12 138 m³ sk är S1- och S2-skog. Goda jaktmarker och ingår idag i två olika mindre jaktlag. Fastigheten innefattar både vildmarkskaraktär samt mer renodlad produktionsmark, vilket ger lämplighet för rekreation och produktion. Tillhörande enklare vallstuga på det större skiftet.

Fastigheten utgörs av två skiften varav ett är beläget ca 8 km nordväst om Ytterberg och ett är beläget ca 20 km rakt norr om Ytterberg. Bra ordnat med vägar till och på fastigheten där den produktiva arealen återfinns. Fastighetens trädslagsfördelning visar på en jämn fördelning mellan tall och gran. Vidare visar huggningsklassfördelningen på övervägande andel äldre avverkningsmogen skog. Sammantaget erbjuder fastigheten en god kombination med rekreation i form av jakt i områden med vildmarkskaraktär samt produktion i de mer produktiva delarna av fastigheten.

Försäljningssätt: Skriftligt anbud LRF Konsult, Thomas Persson, Kyrkgatan 20 A, 842 32 Sveg, tillhanda senast 2019-09-02.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Fäbodvall

Fäbodvall med enklare charmig fäbodstuga. Stugan är uppförd i timmer på grund av natursten och plåttak. Kopplade tvåglasfönster och braskamin.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i november 2014 av Mellanskog . Skogsbruksplanen har sedan uppräknats och korrigerats utifrån utförda åtgärder tom dags datum. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken idag 167,4 ha med ett virkesförråd om 15 160 m3sk varav 12 138 m3sk är G2, S1 och S2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta skogsstyrelsen.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Jakt

Fastighetens ingår idag i två olika jaktlag. På det norra skiftet ingår fastigheten i "Grövelbergets jaktlag som förfogar över ca 3 000 ha. Tilldelningen ifjol var 4+3 och de jagar både älg och småvilt på denna areal. Jaktledare är Bengt Proos 070-146 76 90

På det södra skiftet ingår fastigheten "Sundsätts jaktklubb" som förfogar över ca 2000 ha. Tilldelning ifjol var 2+2 och de jagar både älg och småvilt på denna areal. Jaktledare är Per Erik Olofsson 076-131 04 97.

Ny ägare får själv söka medlemskap i befintligt jaktlag alt registrera marken själv.

Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt per 2020-07-01 om inget annat avtalas per kontraktsdagen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Härjedalens kommun glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad ​ För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Naturvärden

På fastigheten finns idag forn och kulturminne registrerade, vilka är belägna inom avdelning nr 31. Vidare finns biotopskydd registrerat inom avdelning nr 28 samt ligger del av det norra skiftet inom sk Natura 2 000 område. Detta betyder att samråd krävs innan skogliga åtgärder kan utföras inom
natur 2000 området. Utöver detta finns idag inga ytterligare registrerade forn/kulturminnen, höga naturvärden och eller nyckelbiotoper på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Fastighetsbildning

Försäljningen avser del av fastigheten Härjedalen Ytterberg 33:1 och hela Ytterberg 34:13. De avsedda områdena från Ytterberg 33:1, kommer att avstyckas och bilda egen fastighet alt fastighetsregleras till av köparens tidigare ägd fastighet. Säljaren ansvarar för att ansökan om avstyckning inlämnas till Lantmäteriet och står kostnaden för densamma.

Skulle en köpare välja att fastighetsreglera de avsedda områdena till av denne tidigare ägd fastighet, står köparen kostnaden för fastighetsregleringen.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att justeras vid förrättningen.

För mer information kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Fiske

Ingen fiskerätt medföljer fastigheten.

Gemensamhetsanläggning

Lantmäteriförrättning pågår gällande bildandet av gemensamhetsanläggning avseende vägnätet som berör fastigheten. Säljaren står kostnaderna för denna åtgärd.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 150 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter