Skogsfastighet

Skogsfastighet intill Revsundssjön

Försäljningssätt

Anbud senast fre 27 mar

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
25,1 ha
Skogsmark
22,0 ha
Myr/kärr/mosse
1,6 ha
Berg/hällmark
0,1 ha
Väg och kraftledning
0,2 ha
Övrigmark
1,2 ha
Virkesförråd
3 548 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

BRÄCKE UBYN 1:138

Adress

Gällö

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet om 25 hektar strax väster om Gällö. Fastigheten har strandlinje mot Revsundssjön och ypperligt läge ett stenkast från Gällö-sågen! Fastigheten erbjuder välväxande gallringsskogar med ett virkesförråd om ca 3 500 m³sk.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2019-06. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 22,0 ha med ett virkesförråd om 3 548 m³sk varav majoriteten utgörs av skog i huggningsklass G1. Medelboniteten uppskattas till 4,9 m3sk/ha/år vilket för närvarande ger en årlig tillväxt om 132 m³sk. Gran är det dominerande trädslaget.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några lagstadgade skogsvårdsåtgärder.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga skogsvårdsåtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten tillhör Bodsjö Revsunds Älgskötselområde. Jakten arrenderas av ett jaktlag per ett år i taget enligt muntlig överenskommelse.

Fiske

Det finns ingen fiskerätt registrerad på fastigheten.

Naturvärden

Det finns inga naturvärdesobjekt registrerat på fastigheten enligt skogsstyrelsen.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig anbudsgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt anbud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan anbudsgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt anbud ska vara LRF Konsult tillhanda senast 2020-03-27. Antingen via post till LRF Konsult, Mikael Sillerström, Rådhusgatan 46, 831 34 Östersund eller mail till mikael.sillerstrom@lrfkonsult.se.

Visning

Ingen organiserad visning av fastigheten kommer att ske via fastighetsmäklaren. Intressenter får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet om inget annat avtalas. I övriga fall 30 dagar efter kontraktsdagen om inget annat avtalas. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Bräcke kommun.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter