Skogsfastighet

Skogsfastighet – Ljungby Källshult

Bud

1 500 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 16 Dec

Visning

  • Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med undertecknad fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
20,1 ha
Skogsmark
19,8 ha
Väg och kraftledning
0,3 ha
Virkesförråd
2 385 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

LJUNGBY KÄLLSHULT 1:10

Om fastigheten

I Torpa församling cirka 2 km utanför Sunnertorpa ligger fastigheten Ljungby Källshult 1:10. Fastigheten utgörs av ett skifte med bördig skogsmark med övervägande del granskog . Areal om ca 20 ha varav 19,8 ha produktiv skogsmark, med ett totalt virkesförråd om cirka 2 385 m³sk.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Joakim Ahlberg LRF Konsult under september månad 2019. Avdelningsbeskrivning, sammanställningar samt skogskarta bifogas. Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 19,8 ha med ett beräknat virkesförråd om 2 385 m³sk vilket ger medelförråd om 120 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 8,6 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Tall 28 %, gran 70 % samt löv 2 %. I övrigt se bifogade sammanställningar.

Naturvärden

På fastigheten finns ett område (avd 6 skogsbruksplanen) som delvis berörs av ett s.k. sumpskogsområde. I övrigt finns inga registrerade områden med höga naturvärden eller nyckelbiotoper på fastigheten. (Källa: Skogsstyrelsen Skogens Pärlor)

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns inga registrerade forn eller kulturlämningar. (källa Riksantikvarieämbetet Fornsök)
Vid alla skogliga ingrepp bör man vara uppmärksam på att kultur/fornminnen kan förekomma, även om dem inte är kända sedan tidigare. Det är inte alltid bara själva lämningen som bör bevaras, det kan också vara viktigt att bevara den omgivande miljön.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.lrfkonsult.se/fastigheter/ . Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym.

Jakt

Sedvanlig jakt efter älg, vildsvin och småvilt. Köparen disponerar jakträtten från 1/7 - 2020. Fastigheten ingår idag i gemensamt älgjaktslag.

Försäljningssätt

Fastigheten säljs genom budgivning.
Bud skall inges skriftligen via post eller e-post (dan.gustavsson@lrfkonsult.se) och lämpligast på bifogad blankett. Därtill skall bankreferens eller motsvarande lämnas. Eventuella villkor från budgivare skall framgå av budet.

Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att efter budtidens utgång kan säljaren välja bort en budgivare eller att anta något av de inkomna buden. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att inbjuda till slutbudgivning mellan de, av säljaren godkända budgivarna som inkommit med bud och som önskar deltaga.

Köparen förbinder sig att avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i skogsområdet (friskrivningsklausul). Säljaren friskriver även sig från allt ansvar från lämnade areal och volymsuppgifter i upprättad skogsbruksplan.

Fastigheten säljs i på kontraktsdagen befintligt skick.

Kostnader för lagfart och stämpelskatt skall betalas av köparen.

I samband med upprättande av köpeavtal skall köparen erlägga handpenning om 10% av köpeskillingen. Resterande del av köpeskillingen skall erläggas på tillträdesdagen.

Äganderätten till fastigheten övergår till köparen på tillträdesdagen efter full slutlikvid erlagts mot kvitterat köpebrev . Säljaren bär eventuell avkastning från fastigheten fram till tillträdesdagen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter