Skogsfastighet

Skogsfastighet Kalmar, 68 ha

Högstbjudande

7 750 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tor 31 okt, kl 16:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
68,5 ha
Skogsmark
55,1 ha
Åkermark
11,5 ha
Impediment
0,2 ha
Övrigmark
1,7 ha
Virkesförråd
10 788 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Kalmar Nygrantorp 1:2, del av

Adress

Nygrantorp 150 38898 Trekanten

Om fastigheten

Nygrantorp 1:2, del av
I ett vackert odlingslandskap hittar ni denna jord- och skogsfastighet.
Belägen mellan Trekanten och Ljungbyholm, cirka 1 mil väster om Kalmar.

Produktiv skogsmark om 55 ha med ett virkesförråd om ca 10 800 m³sk varav 4 200 m³sk är S1- och S2 skogar.
Skogsarealen har en åldersklassfördelning med tyngdpunkt på ålder 40 – 70 år.
Av skogsvolymen är cirka 80 % gran och tall och resterande är löv.
Goda produktions- och brukningsmöjligheter.

Bra och produktiv åkermark om ca 12 ha.
Övrig mark, 1 ha.

Inga byggnader.

Utgångspris: 7 750 000 kronor.

Försäljningssätt: Bud senast 2019-10-31, kl. 16:00.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsfastigheten har en skogsareal om 55 ha med ett barrdominerat virkesförråd om cirka 10 800 m³sk.
Medelbonitet om 8,5 m³sk.
Fastighetens skogsareal har mycket goda förutsättningar för skogsproduktion och skogsskötsel.
Stor andel av skogsarealen finns i huggningsklasserna G1- och S1 skog.

Kalmar Nygrantorp 1:2 är en skogsfastighet med bra vägnät samt goda brukningsmöjligheter och drivningsförhållanden.
Den huvudsakliga skogstypen är välslutna barrskogsbestånd.
Fastighetens skogar är välskötta som planteringar, ungskogar och äldre bestånd.

Försäljningen gäller del av fastighet.
Säljaren har avsikten att behålla ett område intill gårdscentrum omfattande 6 ha, se bifogad karta i beskrivning.
Området består av både skogsmark, åkermark och tomtmark.
Berörda avdelningar i skogsbruksplanen är enligt följande: hela avd 18, 20, 21, 22 och 23 samt del av 19 ​och 24.
Skogsmarken utgör 3,5 ha med ett virkesförråd om ca 200 m³sk.
Åkermarken utgör 2 ha.
Övrigmark utgör 0,5 ha.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen
är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga.
Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt.
Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa.
Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skogsvård

Säljaren ombesörjer markberedning i avdelningarna 36 och 38.
Rishögarna/grothögarna tillhör säljaren.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år.
På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln).
Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade.
Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Åkermark

Arealen åkermark på "Nygrantorp" är cirka 12 ha.
Goda brukningsmöjligheter med i huvudsak lättåtkomliga fält.
För närvarande odlas vall.

Åkermarken är arrenderad/brukad under växtsäsongen 2019.
Tillgänglig för ny ägare/köpare inför växtsäsongen 2020.

Stödrätter avseende aktuell åkerareals EU -stöd kan eventuellt följa med i affären.

Beskaffenhet enligt taxeringen anger normal avkastning och kvalitet för området.

Jakt

Sedvanliga jaktmöjligheter för området på älg, rådjur och vildsvin m.m.
Jakten tillgänglig 2020-07-01.
En fjärdedels andel i älgjaktlaget. Älgskötselområde.

Fiske

Fiskemöjligheter följer fastigheten vid tillträdet.
Kräftfiske i Smedstorpsån.

Forn- och kulturlämningar

På några ställen finns spår efter tidigare odling i form av bland annat rösen.
Dessa skall aktas vid åtgärder i skogen.

Vägar

Brukning/underhåll och användning av aktuella skogsbilvägar sker i samarbete med grannar samt genom andelar i gemensamhetsanläggningar m.m.
Servitut för åtkoms av norra skiftet finns inskrivet hos Lantmäteriet.

Försäljningsalternativ/budalternativ

Möjlighet finns att lägga bud på delar/skiften av fastigheten. Det förutsätter en helhetslösning i samband med försäljningen.
Kontakta ansvariga handläggare för mer information.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller del av fastighet.
Säljaren har avsikten att behålla ett område intill gårdscentrum omfattande 6 ha, se bifogad karta.
Området består av både skogsmark, åkermark och tomtmark.
Berörda avdelningar i skogsbruksplanen är enligt följande: hela avd 18, 20, 21, 22 och 23 samt del av 19 och 24.
Området är markerat med blått på fastighetskarta 2.

Lantmäteriförrättning krävs för att dela upp fastigheten och köparen står för kostnaden avseende lantmäteriförrättningen.
Alternativen kan inte bilda egna fastigheter utan skall fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet taxerad som lantbruksenhet.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att justeras vid förrättningen.

Fastighetsbildningskostnader, lantmäterikostnader, lagfartskostnader betalas av köparen.
Säljaren står för del av fastighetsbildningskostnad som avser område, om 6 ha, som han behåller​.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för fysisk person.

Inteckningar

Inga penninginteckningar följer fastigheten.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har före köpet tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.
Köparen har informerats om vad det innebär att han enligt 4 kap 19 § 2 stycket jordabalken har undersökningsplikt.
Köparen har beretts möjlighet att besiktiga fastigheten och godtar härmed fastighetens skick.
Köparen avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av fel och brister i fastigheten.

Visning

Spekulanter har möjlighet att fritt besöka fastigheten för besiktning av skog och skogsmark.
Sedvanlig hänsyn till skog, jakt och naturvårdsintressen.

Vägbeskrivning

Se bifogade kartor.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter