Lantbruk

Skogsfastighet för juridisk person

Högstbjudande

2 650 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tis 19 Nov, kl 13:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
34,4 ha
Skogsmark
33,9 ha
Övrigmark
0,5 ha
Virkesförråd
5 800 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

SALA SÄTRA BRUNN 1:10

Om fastigheten

Trevlig obebyggd tillväxtfastighet belägen vid Sätra Brunn, sydväst om Sala. Fastighet som kan förvärvas av både juridisk och fysisk person.

Skogsmark om 33,9 ha med ett virkesförråd om 5 800 m³sk. Medelbonitet på 6 m³sk per ha. Medeltal om 172 m³sk per ha, vilket ligger i paritet med vad som är normalt i området.

Talldominerad och bördig skogsmark som är lättåtkomlig med befintligt vägnät. Relativt jämn åldersfördelning med tyngdpunkt på yngre gallringsskogar.

Jakträtt.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på lrfkonsult.se/fastighetsformedling finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet och klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad hösten 2016 av Andreas Wistrand. Skogsbruksplanen är teoretiskt uppräknad inklusive tillväxtsäsongen 2019.

Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 33,9 ha med ett virkesförråd om 5 800 m³sk, varav 700 m³sk är G2-skog. Medelbonitet på 6 m³sk per ha. Medeltal 172 m³sk per ha, vilket ligger i paritet med vad som är normalt i området.

Trädslagsblandning 58 % tall, 27 % gran och 15 % björk. Relativt jämn åldersfördelning med ingen skog yngre än 10 år eller äldre än 90 år. Tyngdpunkt på yngre gallringsskogar.

Markförhållanden och bonitet är överlag goda med vissa delar magrare mark med enstaka hällmarker. Av den produktiva skogsmarksarealen är 92,9 % (31,5 ha) frisk och 7,1 % (2,4 ha) torr. Lättframkomlig terräng. Skogsmarken är till största del högproducerande och lättåtkomlig med befintligt vägnät.

På fastigheten är 1 avdelning om 0,5 ha, föreslagen som NO-område (naturvård orört med bevarande av värden som syfte) och 1 avdelning om 1,2 ha, föreslagen som NS-område (naturvård, skötsel med nyskapande av värden som syfte). Det motsvarar 5 % av den produktiva skogsmarken.

Skogsvård

Det finns inga eftersläpande skogsvårdsåtgärder såsom markberedning eller plantering på fastigheten.

Föreslagna skogsskötselåtgärder på fastigheten i planens första period är underväxtröjning före gallring av 1 avdelning om 1,2 ha. Övriga åtgärder är föreslagen som följdåtgärder, vilka är beroende av en tidigare utförd åtgärd.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.
Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakträtt. Jakten är upplåten för detta jaktår och köparen erhåller jakten fr o m 2020-07-01.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden fanns registrerade på fastigheten vid kontrolltillfället. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns en område med samlade lämningar registrerade hos Riksantikvarieämbetet vid kontrolltillfället. Det består av brunnsområde (Sätra Brunn) med ett 50-tal byggnader uppförda från 1700-talets början och framåt. Inom området finns även flera minnesstenar och källor. Källa: Fornsök, https://app.raa.se/open/fornsok/

Förvärvstillstånd

Skogsfastighet strax norr om Sätra Hälsobrunn i Sala kommun ägd av juridisk person vilket gör det möjligt för nya juridiska personer att förvärva fastigheten utan ytterligare tillstånd. Förvärvstillstånd krävs varken för juridisk person eller för privatperson.

Inteckningar

Besväras ej av sökt eller beviljad inteckning eller inskrivning.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Planer, bestämmelser mm

Elljusspår med kvällsbelysning finns på delar av fastigheten. Upplåtelsen sker utan ersättning.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter