Skogsfastighet

Skogsfastighet med god tillväxt

Utgångspris

3 300 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tis 12 Nov

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
55,2 ha
Skogsmark
52,2 ha
Myr/kärr/mosse
2,7 ha
Väg och kraftledning
0,3 ha
Virkesförråd
7 900 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

SALA VÄSTER BÄNNBÄCK 3:13

Om fastigheten

Skogsfastighet söder om Dalälven, i norra Västmanland. Fastigheten består av totalt 55 ha, varav 52 ha är produktiv skogsmark.

Skogsmarken består av fyra skiften, varav två är över 25 ha vardera. Totalt virkesförråd om 7 900 m³sk, varav 3 900 m³sk är G2-, S1- och S2-skog. Medelbonitet 5,9 m³sk/ha/år. Något ojämn åldersfördelning med tyngdpunkt på yngre gallringsskogar och på äldre avverkningsmogen skog.

Jakträtt. Jaktmarken ansluten till Väster Bännbäcks älgjaktslag, med god tillgång på småvilt.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på lrfkonsult.se/fastighetsformedling finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet och klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad hösten 2013 av Andreas Wistrand. Skogsbruksplanen är teoretiskt uppräknad inklusive tillväxtsäsongen 2019.

Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 52 ha med ett virkesförråd om 7 900 m³sk, varav 3 900 m³sk är G2-, S1- och S2-skog. Medelbonitet på 5,9 m³sk per ha. Medeltal 153 m³sk per ha. Trädslagsblandning om 62 % tall, 35 % gran och 3 % björk. Något ojämn åldersfördelning med tyngdpunkt på yngre gallringsskogar och på äldre avverkningsmogen skog.

Markförhållanden och bonitet är överlag goda med vissa delar magrare marker med berg i dagen. Terrängen är bitvis kuperad men större delen är lättframkomlig. Skogsmarken är till största del lättåtkomlig med ett väl utbyggt vägnät.

På fastigheten är 2 avdelningar, totalt 0,8 ha, föreslagna som NO-områden (naturvård orört med bevarande av värden som syfte) och 2 avdelningar, totalt 3,3 ha, föreslagna som NS-områden (naturvård, skötsel med nyskapande av värden som syfte). Det motsvarar 7,8 % av den produktiva skogsmarken.

Skogsvård

Det finns inga eftersläpande skogsvårdsåtgärder såsom markberedning eller plantering på fastigheten. I planens första period finns 2 avdelningar, sammanlagt 3,4 ha, som bör röjas, 2 avdelningarna, sammanlagt 0,4 ha, där underväxtröjning före gallring är föreslaget och 7 avdelningar, sammanlagt 6,5 ha, föreslagna för gallring.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ligger inom Fagersta-Möklinta ÄFO 1 och ingår i Möklinta Norra Älgskötselområde, Väster Bännbäcks älgjaktslag, ca 1 650 ha. Tilldelningen på älg är tre vuxna och tre kalvar vart tredje år och åren däremellan två vuxna och tre kalvar. Fastigheten ingår även i kronhjortsskötselområde om 13 000 ha. Tilldelningen har varit en kalv, en hind samt en tjur. Småviltsjakten är egen för fastigheterna. God tillgång på sjöfågel, rådjur, räv och hare. Vildsvin har börjat komma in i området och observerades på årets älgjakt. Kontaktperson Hans Jansson, 070-340 49 80.

Mantal

Fastigheten har 165 001/1 380 000 mantal i skifteslaget. Andelen ger delaktighet i samfälld mark, vägar och vattenområden m m.

Forn- och kulturlämningar

Vid kontrolltillfället fanns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på den fastigheten. Källa: Fornsök, https://app.raa.se/open/fornsok/

Naturvärden

En sumpskog om 0,2 ha finns registrerad på fastigheten, östra skiftet vid Alderbäcksmossen.
Det finns inga nyckelbiotoper eller naturvärden registrerade på fastigheten vid kontrolltillfället. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Inteckningar

På fastigheten finns en penninginteckningar om totalt 1 514 000 kr som kommer att få övertagas. Inga lån medföljer.

Fastighetsbildning

Fastigheten har nyligen varit under lantmäteriförrättning. Fastighetsutdraget är inte uppdaterat och därför kan inte exakta taxeringsvärden m m redovisas.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom glesbygdsområde. Mäklaren hjälper till med ansökan hos länsstyrelsen. En avgift om 3 700 kr tas ut för privat/fysiska personer. Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Fiske

Fiskerätten är inte upplåten utan övergår till Köparen på tillträdesdagen. Fastigheten är ansluten till By Fiskevårdsområde (FVO). Fiskerättsbevis utfärdas på fastighetsägaren från FVO, Anders Bohlin. Fiske i byn gemensamma vatten och i Dalälven.

Områdesbeskrivning

I Möklinta (avstånd ca 10 km) finns lanthandel med pizzeria som även är ombud för apoteket, bensinstation, förskola och skola årskurs 1 till 6, distriktssköterskemottagning, filial till stadsbiblioteket i Sala, flera olika föreningar, idrottsplats med gräsplan, motionsslinga med elljus och skidbacke med lift. Här ligger också Färnebofjärdens Naturreservat, flera bra fiskesjöar och bra svamp- och bärmarker. För den aktive finns både ryttarförening, fotboll och innebandy lag samt en körverksamhet.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 514 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter