Lantbruk

Skogsfastighet med jakträtt

Högstbjudande

430 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tor 22 aug, kl 13:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
29,1 ha
Skogsmark
26,6 ha
Myr/kärr/mosse
1,8 ha
Väg och kraftledning
0,2 ha
Övrigmark
0,5 ha
Virkesförråd
620 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

RÄTTVIK ÖSTANVIK 231:1

Adress

Östanvik Brännmyrvägen 4 79070 Furudal

Om fastigheten

Skogsfastighet väster om Furudal i Rättviks kommun. Fastigheten består av två skiften och omfattar totalt 29,1 ha varav 26,6 ha är skogsmark. Virkesförråd om 620 m³sk. Medelbonitet på 5 m³sk per ha.

Trädslagsblandning om 86 % tall, 13 % gran och 1 % björk. Ojämn åldersfördelning med ingen skog mellan 40 -110 år. Skogsmarken är lättåtkomlig med ett väl utbyggt vägnät.

På fastigheten finns torp och lada av enklare standard.

Jakträtt.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Jaktstuga

Torp och lada av enklare standard. Torp med trästomme, locklistpanel, stengrund och tegeltak. Timrad lada med plåttak.

El finns till tomt. Grävd brunn. Inget avlopp.

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på lrfkonsult.se/fastighetsformedling finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten.
Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet och klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad oktober 2008 av Göran Ryman. Skogsbruksplanen är teoretiskt uppräknad inklusive tillväxtsäsongen 2018.

Fastigheten består av två skiften. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 26,6 ha med ett virkesförråd om 620 m³sk, varav 150 m³sk är S3-skog. (Skog i föryngringsbar ålder, föryngringsavverkning bör dock inte utföras). Medelbonitet på 4,4 m³sk per ha. Medeltal 23 m³sk per ha.

Trädslagsblandning om 86 % tall, 13 % gran och 1 % björk. Ojämn åldersfördelning med ingen skog mellan 40 -110 år.
Markförhållanden och bonitet är överlag goda. Skogsmarken är lättåtkomlig med ett väl utbyggt vägnät.

På fastigheten är inga avdelningar satts av till naturvård.

Skogsvård

Det finns inga eftersläpande skogsvårdsåtgärder såsom markberedning eller plantering på fastigheten.

I planens första period finns en avdelning om 4,2 ha som bör röjas.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

I Furudal finns 3 jaktlag, Bondlaget, Källa/Blidbergs jaktlag och Nymans. Skiftena ligger utspridda runt byn så man får ansöka och ta med marken till lämpligt jaktlag. Älgjakten norr om väg 396 hör till Noppikoski Älg SKO och söder om vägen hör till Rockans Älg SKO. Jakten övergår till ny ägare.

Naturvärden

På fastigheten finns det 1 sumpskog registrerad. Norr hörnet av avdelning 1 i skogsbruksplanen är påverkad. Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden fanns registrerade på fastigheten vid kontrolltillfället. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Forn- och kulturlämningar

Inga forn- eller kulturlämningar fanns registrerade på fastigheterna vid kontrolltillfället. Källa: Fornsök, www.fmis.raa.se

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom glesbygdsområde. Mäklaren hjälper till med ansökan hos länsstyrelsen. En avgift om 3 700 kr tas ut för privat/fysiska personer.

Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.

Inteckningar

Summa 937 000 SEK, Antal 1. Gäller även: Rättvik Östanvik 175:1

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 937 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter