Skogsfastighet

Skogsfastighet med jakträtt

Högstbjudande

840 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tor 8 aug, kl 13:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
24,5 ha
Skogsmark
22,8 ha
Myr/kärr/mosse
1,0 ha
Väg och kraftledning
0,3 ha
Övrigmark
0,4 ha
Virkesförråd
3 000 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

BERG RÄTANSBYN 7:41

Om fastigheten

Skogsfastighet väster om Rätan med en totalareal om 24,5 ha. Fastigheten är belägen nästan mittemellan Östersund och Sveg.

Produktiv skogsmark om 22,8 ha med ett virkesförråd om 3 000 m³sk, varav 1 400 m³sk är G2- och S2-skog.
Medelbonitet på 4 m³sk per ha. Medeltal 132 m³sk per ha.

Trädslagsblandning 54 % tall, 39 % gran och 7 % björk. Ojämn åldersfördelning med ingen skog yngre än 20 år. Goda möjligheter att påverka tillväxtmöjligheterna med skogsskötsel då stor del av arealen är yngre gallringsskogar.

Jakträtt.

Här finns något för både den skogs-, fiske- eller jaktintresserade.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på lrfkonsult.se/fastighetsformedling finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet och klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad vintern 2018/2019 av Mellanskog.

Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 22,8 ha med ett virkesförråd om 3 000 m³sk, varav 1 400 m³sk är G2- och S2-skog.
Medelbonitet på 4 m³sk per ha. Medeltal 132 m³sk per ha.

Trädslagsblandning 54 % tall, 39 % gran och 7 % björk. Ojämn åldersfördelning med ingen skog yngre än 20 år och majoriteten av hektaren är i yngre gallringsåldern (30-39 år).

84,3 % (19,2 ha) av den produktiva skogsmarken bedöms som frisk, 11,8 % (2,7 ha) som torr och 3,9 % (0,9 ha) som fuktig. Kuperad terräng där åtkomsten från skogsbilväg är inte helt optimal.

På fastigheten är 2 avdelningar, totalt 2,1 ha, föreslagna som NO-områden (naturvård orört med bevarande av värden som syfte). Det motsvarar 9,2 % av den produktiva skogsmarken.

Skogsvård

Det finns inga eftersläpande skogsvårdsåtgärder såsom markberedning eller plantering på fastigheten.

Föreslagna skogsskötselåtgärder på fastigheten i planens första period är röjning av 2 avdelningar, sammanlagt 1,7 ha, och gallring av 1 avdelning om 2,3 ha.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten tillhörde tidigare ett VVO, vilket i dagsläget ät upplöst. Nu bedrivs jakten i första hand på egen fastighet. Troligen kommer det framledes att gå att bedriva jakten tillsammans med delar av tidigare sektion 3 i VVO:t, ca 2 300 ha.
Vilttillgång: älg, hare, skogsfågel och björn.

Fiske

Rätanssjön ligger strax väster om fastigheten och ingår i Ljungans huvudavrinningsområde. Sjön har en yta på 8,53 km² och är 23,2 meter djup. Bra sik- och abborrfiske, vinter som sommar. För mer information se: https://www.fiskekort.se/ratan/

Forn- och kulturlämningar

Vid kontrolltillfället fanns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten. Källa: Fornsök, www.fmis.raa.se

Naturvärden

På fastigheten finns det två sumpskog registrerad. Dels en översilningsskog längs Mobäcken, avdelning 10 i skogsbruksplanen är påverkad, samt så finns det en kärrskog vid Kusmyren, avdelningarna 3, 4 och 6 är påverkade. Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden fanns registrerade på fastigheten vid kontrolltillfället. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Inteckningar

Fastighetens inteckningar, 3 stycken om sammanlagt 275 000 kr, har begärts dödade. Inteckningarna gäller även i fastigheten Berg Rätansbyn 7:39.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom glesbygdsområde. Mäklaren hjälper till med ansökan hos länsstyrelsen. En avgift om 3 700 kr tas ut för privat/fysiska personer. Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter