Skogsfastighet

Skogsfastighet med jakträtt

Högstbjudande

2 350 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tis 18 jun, kl 13:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
26,5 ha
Skogsmark
25,4 ha
Myr/kärr/mosse
0,1 ha
Väg och kraftledning
0,4 ha
Övrigmark
0,6 ha
Virkesförråd
4 600 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

HALLSTAHAMMAR EKEBY 2:3

Om fastigheten

Skogsfastighet om 25,5 ha mellan Västerås och Hallstahammar.

Skogsmark om 25,4 ha med ett virkesförråd om 4 600 m³sk, varav 1 900 m³sk är S2-skog. Medelbonitet på 8 m³sk per ha.

Trädslagsblandning 53 % tall, 36 % gran, 4 % contorta och 7 % löv. Relativt jämn åldersfördelning med ingen skog yngre än 10 år. Goda möjligheter att påverka tillväxtmöjligheterna med skogsskötsel då stor del av arealen är äldre röjningsskogar och yngre gallringsskogar.

Jakträtt.

OBS! Tryckfel i prospekt. Korrekt anbudsdatum skall vara 18 juni 2019 och inget annat.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på lrfkonsult.se/fastighetsformedling finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet och klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad hösten 2018 av AB Stenmark&Jansson.

Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 25,4 ha med ett virkesförråd om 4 600 m³sk, varav 1 900 m³sk är S2-skog. Medelbonitet på 8 m³sk per ha. Medeltal 183 m³sk per ha.

Trädslagsblandning 53 % tall, 36 % gran, 4 % contorta och 7 % löv. Relativt jämn åldersfördelning med ingen skog yngre än 10 år. Tyngdpunkt på äldre röjningsskogar och yngre gallringsskogar.

Markförhållanden och bonitet är överlag goda. Lättframkomlig terräng. Skogsmarken är till största del högproducerande.

Skogsvård

Det finns inga eftersläpande skogsvårdsåtgärder såsom markberedning eller plantering på fastigheten.

I planens första period finns 1 avdelning om 8,4 ha, som bör röjas, 1 avdelning om 1,6 ha, där underväxtröjning före gallring är föreslaget och 3 avdelningar, sammanlagt 6,5 ha, föreslagna för gallring.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Älgförvaltningsområde 4, Västra Mälardalen, marken är också ansluten till VHS- Älg- & Kronskötselområde (ÄKO) och har ingått i Tuna-Ekeby Jaktlag. Fastigheten och dess nye ägare övertager jakträtten och avgör om man vill söka samverkan med övriga jaktlag. Jakten efter kronhjort och vildsvin är mycket omfattande och med god tillgång. Ny ägare övertar fastighetens rättigheter och skyldigheter i nämnda ÄKO/JVF Jaktlag m m.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden fanns registrerade på fastigheten vid kontrolltillfället. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns tre lämningar registrerade hos Riksantikvarieämbetet vid kontrolltillfället. I avdelning 7 östra del finns två stensättningar från brons- eller järnåldern och i avdelning 9 del av ett gravfält. Källa: Fornsök, www.fmis.raa.se

Inteckningar

Besväras ej av sökt eller beviljad inteckning eller inskrivning.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter