Lantbruk

Skogsfastighet med jaktstuga

Högstbjudande

1 020 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tor 8 aug, kl 13:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
25,1 ha
Skogsmark
21,8 ha
Myr/kärr/mosse
2,7 ha
Väg och kraftledning
0,3 ha
Småhusmark lantbruk
0,3 ha
Virkesförråd
2 200 m3sk
Boyta
85 kvm

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

BERG RÄTANSBYN 7:5

Om fastigheten

Skogsfastighet väster om Rätan med en totalareal om 25,1 ha. Fastigheten är belägen nästan mittemellan Östersund och Sveg.

Produktiv skogsmark om 21,8 ha med ett virkesförråd om 2 200 m³sk, varav 860 m³sk är S1- och S2-skog. Medelbonitet på 3,9 m³sk per ha. Medeltal 101 m³sk per ha.

Trädslagsblandning 69 % tall, 27 % gran och 4 % björk. Relativt jämn åldersfördelning och goda möjligheter att påverka tillväxtmöjligheterna med skogsskötsel då del av arealen är äldre röjningsskogar.

Jakträtt. På fastigheten finns ett bostadshus som har använts till jaktstuga, ekonomibyggnad med slaktbod, utbyggnad med fällbara slaktbänkarna längs väggarna, samt ett inrett övernattningsrum med enklare hushållningsmöjligheter.

Här finns något för både den skogs-, fiske- eller jaktintresserade.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Jaktstuga

1 ½- planshus med byggnadsarea om 8 * 10 m enligt mätning på karta. Timmerhus på torpargrund med plåttak (nytt -95), fasad med rödmålad träfasad och gul puts. Farstu tillbyggnad för ca 10 år sedan. Kommunalt vatten och avlopp. Uppvärmning via vedspis och luft-vatten värmepump, elkassett finns.

Planlösning
Nedre plan: Stor hall, liten WC med handfat, kök med normal standard och vedspis. Vardagsrum med eldstad. Eldstaden ej eldad i av nuvarande ägare.
Övre plan: Trapp och hall med heltäckningsmatta. Sovrum 1 har snedtak och utgång till balkong, sovrum 2 har en kattvind. Stort badrum med golvvärme, våtrumsmatta, dusch med kakel, tvättställ och tvättmaskin.

Fiber finns i byn men är inte indraget till huset.

Ekonomibyggnad

Ladugård
Byggnadsarea om 9 * 16 m enligt mätning på karta. Träregelstomme, plankfasad, plåttak och murad skorsten. Höga dubbla portar på gaveln väster om körbron samt portar på baksidan.
Övervåning längs hela ladugårdens längd, förvaringsutrymme med hyllor och snickarbänk. Verkstad med gjutet golv, indragen el och sommarvatten. Vedbod. Slaktbod med gjutet golv och vinsch, går upp genom lucka till höskullen. Utbyggnad med fällbara slaktbänkarna längs väggarna, grusgolv och dubbelport. Jaktstuga/rum med kökspentry, kyl och vedspis. Vedspis ej använd av nuvarande ägare.

Jordkällare

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på lrfkonsult.se/fastighetsformedling finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet och klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad vintern 2018/2019 av Mellanskog.

Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 21,8 ha med ett virkesförråd om 2 200 m³sk, varav 860 m³sk är S1- och S2-skog.
Medelbonitet på 3,9 m³sk per ha. Medeltal 101 m³sk per ha.

Trädslagsblandning 69 % tall, 27 % gran och 4 % björk. Relativt jämn åldersfördelning med en majoritet av hektar i spannet av äldre röjningsskogar (20-29 år).

74,7 % (16,3 ha) av den produktiva skogsmarken bedöms som frisk, 19,3 % (4,2 ha) som torr och 6% (1,3 ha) som fuktig. Kuperad terräng med vissa rejäla branter och där åtkomsten från skogsbilväg är inte helt optimal.

På fastigheten är 1 avdelning om 1,7 ha föreslagen som NO-område (naturvård orört med bevarande av värden som syfte). Det motsvarar 7,8 % av den produktiva skogsmarken.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten, enligt skogsbruksplanen, är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder gällande:
Återväxtåtgärder i form av markberedning och plantering om 1,3 ha.

Föreslagna skogsskötselåtgärder på fastigheten i planens första period är röjning av 2 avdelningar, sammanlagt 1,3 ha, och gallring av 1 avdelning om 0,6 ha.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.
Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten tillhörde tidigare ett VVO, vilket i dagsläget är upplöst. Nu bedrivs jakten i första hand på egen fastighet. Troligen kommer det framledes att gå att bedriva jakten tillsammans med delar av tidigare sektion 3 i VVO:t, ca 2 300 ha.
Vilttillgång: älg, hare, skogsfågel och björn.

Fiske

Rätanssjön ligger strax väster om fastigheten och ingår i Ljungans huvudavrinningsområde. Sjön har en yta på 8,53 km² och är 23,2 meter djup. Bra sik- och abborrfiske, vinter som sommar. För mer information se: https://www.fiskekort.se/ratan/

Naturvärden

På fastigheten finns det två sumpskog registrerad. Dels en översilningsskog längs Mobäcken, avdelningarna 12 och 14 i skogsbruksplanen är påverkade, samt så finns det en kärrskog vid Kusmyren, avdelningarna 3 och 6 är påverkade. Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden fanns registrerade på fastigheten vid kontrolltillfället. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Forn- och kulturlämningar

Vid kontrolltillfället fanns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten. Källa: Fornsök, www.fmis.raa.se

Inteckningar

Besväras ej av sökt eller beviljad inteckning eller inskrivning.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom glesbygdsområde. Mäklaren hjälper till med ansökan hos länsstyrelsen. En avgift om 3 700 kr tas ut för privat/fysiska personer. Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter