Skogsfastighet

Skogsfastighet med jämn åldersfördelning

Högstbjudande

4 900 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast fre 31 maj, kl 02:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
104,9 ha
Skogsmark
90,8 ha
Myr/kärr/mosse
5,3 ha
Berg/hällmark
4,7 ha
Väg och kraftledning
3,9 ha
Övrigmark
0,2 ha
Virkesförråd
12 825 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SÖDERHAMN TRÖNBYN 5:18

Adress

Hällorna 345 82695 Trönödal

Om fastigheten

Skogsfastighet omfattande cirka 91 hektar produktiv skogsmark. Åldersfördelningen är jämn med ett totalt virkesförråd om cirka 12 800 m³sk, varav 9 600 m³sk har uppnått lägsta slutavverkningsålder.
Jakt i Trönö Norra Viltvårdsområde omfattande cirka 11 000 hektar.

Fastigheten är under fastighetsbildning.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastigheten Söderhamn Trönbyn 5:18. Bostadshus, tomt, åkermark och fritidshustomt (avd 77 på skifte 5) är under avstyckning från fastigheten. Avstyckningen förväntas bli klar sommaren/hösten 2019. Fastigheten tillträds när fastighetsbildningen är klar.

Bifogade kartor redovisar fastighetens utformning efter avstyckningens färdigställande.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i oktober 2018 av Erik Nyholmer - LRF Konsult.
Enligt skogsbruksplan omfattar den produktiva skogsmarken 90,8 hektar med ett uppskattat virkesförråd om totalt 12 825 m³sk varav ca 9 600 m³sk är G2, S1 och S2 skog. Medelboniteten uppgår till 5,0 m³sk per hektar.

Se vidare i den bifogade skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Trönö Norra Viltvårdsområde omfattande ca 11 000 hektar.

Naturvärden

På fastigheten finns 2 sumpskogar registrerade berörande delar av avdelningarna 17 & 41. (Källa: Skogsstyrelsen)

Forn- och kulturlämningar

Inga fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Besiktning och undersökningsplikt

Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner.

Finns det en skogsbruksplan är det mycket viktigt att känna till att skogsbruksplanens uppgifter endast är ungefärliga. Ibland kan uppgifter t.o.m. skilja sig avsevärt från verkligheten, trots att skogsbruksplanen upprättats enligt gängse metoder. Det åligger köparen att innan köpet själv eller via sakkunnig kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen mot verkligheten.

Finns det byggnader på fastigheten uppmanas köparen att själv eller via sakkunnig undersöka byggnaderna noggrant, och om möjlighet finns, bör köparen även inspektera vindsutrymmen, krypgrunder och andra svårtillgängliga utrymmen. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt fuktskador (speciellt i källare och på vinden), rötskador, skador på vatten- och avloppsanläggningar, sprickbildningar i fasad och murgrund samt skorstensstock.

Vidare är det viktigt att undersöka fastighetsgränser, skador på växande skog, tillgång till skogsvägar, dränering av åkermark, maskinell utrustning i ekonomibyggnader, planförhållanden mm.

Fastighetsindelningen i Lantmäteriets kartor är dagsaktuella, men fastighetsgränserna har uppkommit under en lång tidsepok och är framställda med särskilda metoder. De gränser som syns i kartan kan därför ha stora variationer i lägesnoggrannhet, från centimeternivå till ett medelfel om tiotals meter. Därför kan uppgifter om arealen variera från olika källor. Fastighetsmäklaren är skyldig att att redovisa de arealkällor som denne har tillgång till och köparen uppmanas att undersöka fastighetens gränser.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 238 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter