Lantbruk

Skogsfastighet med strandmark intill Ogan

Utgångspris

650 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tis 1 okt

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
21,3 ha
Skogsmark
16,7 ha
Myr/kärr/mosse
1,4 ha
Inägomark
2,7 ha
Väg och kraftledning
0,4 ha
Vatten
0,1 ha
Virkesförråd
1 782 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

MORA STUTT 241:9

Om fastigheten

Skogsfastighet utanför fäboden Matsäl i Venjans socken och angränsande till Ogan. Fastigheten är ca 21,3 ha stor varav ca 16,7 är produktivskogsmark med ett virkesförråd om 1782 m³sk. Fastigheten har del i Venjans besparingsskog som lämnar viss bidrag till skogsvård så som plantkostnad och markberedningskostnad. Fastigheten har en jakträtt inom Norra Venjans viltvårdsområde om ca 23 200ha.

Försäljningssätt: Anbud senast 2019-10-01 kl 14:00

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Vägbeskrivning

För vägbeskrivning se karta. På LRF Konsults hemsida kan du få vägbeskrivning till fastigheten samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit"
för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta
mobiltelefoner

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättades våren 2019 av Tomas Hollbus. Därefter har LRF Konsult räknat upp skogsbruksplanen med 2019 års tillväxtsäsong. Fastigheten omfattar enligt skogsbruksplanen totalt ca 21,3 ha, varav 16,7 ha är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 1 1782 m³sk. Medelboniteten är uppskattad till 5,6 m³sk/ha och år.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar inte för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, höga natur- eller kulturvärden fanns vid kontrolltillfället registrerade på skiftet enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se.

Jakt

Fastigheten har en jakträtt inom Venjans viltvårdsområde som omfattar ca 23 000 ha som i sin tur ingår i Venjans älgskötselområde. Kontaktperson är Jonas Jonsson, 070-3804701.

Fiske

Fastigheten ligger inom Norra Venjans fiskevårdsområde mer info om fisket i Venjan finns att läsa på https://sites.google.com/site/venjanfiske/

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare om auktion skett. Vid sluten budgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckning till köpare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom glesbygdsområde. Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs för juridisk person samt för fysisk person som inte sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen. Ansökan om förvärvstillstånd görs hos Länsstyrelsen. Mäklaren är behjälplig med ansökan. Länsstyrelsens avgift för förvärvsprövning betalas av köparen i samband med ansökan till pg 351 90-8 och är för fysisk person 3 700 kronor och för juridisk person 5 700 kronor.

Besiktning och undersökningsplikt

Inga visningar kommer att arrangeras. Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Fastighetsbeskrivning

LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter