Skogsfastighet

Skogsfastighet med vindkraft

Högsta bud

5 150 000 kr

Högstbjudande: 3 900 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Anbud senast tor 2 maj

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
98,1 ha
Skogsmark
83,1 ha
Myr/kärr/mosse
3,7 ha
Berg/hällmark
5,7 ha
Inägomark
2,3 ha
Väg och kraftledning
1,0 ha
Övrigmark
2,3 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ÅRJÄNG VIKEBOTTEN 1:54

Adress

Vikebotten

Om fastigheten

Fastighet utan byggnader med, för området, bra arrondering. Total areal 98 hektar varav produktiv skogsmark 83 ha med ett virkesförråd om drygt 9 000 m³sk. Mark upplåts genom arrende för ett vindkraftverk som ingår i en större park.
Gemensam älgjakt samt fri småviltjakt inom vvo.
Använd gärna vår interaktiva gårdskarta vid ditt besök på fastigheten för att se vart du befinner dig samt information om skog och gränser.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i januari 2019 av Meynard Hessedahl, LRF Konsult.
Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 83,1 ha med ett totalt virkesförråd om 9 142 m³sk varav 2 172 m³sk är S1 och S2 skog och 331 m³sk i huggningsklass G2. Beräknad medelbonitet är 4,9 m³sk/ha och årlig tillväxt 335 m³sk/år i medel under planperioden. Virkesförrådet är i medeltal 110 m³sk per hektar med en trädslagsfördelning med övervikt av tall på 58% och vidare 29% gran samt 13% löv. Åldersfördelning med stor del av skogen i åldrar upp till 60 år samt en mindre andel däröver. Avverkningsförslag under planperioden (2019-2028) är totalt 3 691 m³sk fördelat på föryngringsavverkning 2 097 m³sk samt gallring 1 594 m³sk.

Skogsvård

Mest angelägna skogsvårdsåtgärder är enligt skogsbruksplanen röjning på drygt 20 hektar samt plantering 1 ha och markberedning drygt 5 hektar.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Skogsmark

Fastigheten består av fem skiften som ligger väl samlat inom en radie av 1,5 kilometer. I området finns ett utbyggt vägnät till följd av vindkraftsparken på- och omkring fastighetens västra delar samt en vägsträckning ner mot riksväg 172.

Surfa in på vår hemsida www.lrfkonsult.se/fastighetsformedling och sök upp fastigheten via din smartphone. Där kan du via "Visa Gårdskarta" på ett enkelt sätt se vart på fastigheten du befinner dig och skiftenas läge. Markera med fingern på kartan för att se avdelningsbeskrivning med mera.

Inägomark

Fastighetens inägomark ligger samlad i östra delen intill väg 172 med utsikt över sjön "Västersilen" och har inte brukats de senaste tio åren.

Vindkraft

Fastighetens västra delar berörs av en vindkraftpark om 13 stycken verk som ägs och drivs av Årjäng Sydväst Vind AB. Ett av verken är placerat på fastigheten inom avdelning nr 1 i skogsbruksplanen på mark som upplåts genom "Avtal om anläggningsarrende" som löper på 36 år räknat från 1 januari 2007. Genom ett tecknat "Säkerhetsöverlåtelseavtal" mellan Arrendator och Swedbank AB är det säkerhetsrepresentanten som är att betrakta som Arrendator gentemot markägaren och ursprungliga Arrendatorn att betrakta som andrahandsarrendator.
Arrendeavgift utgår med 3 % från den av vindkraftverket intjänad bruttoersättning exkl. moms för producerad el med en lägsta nivå på 30 000 kr per år. Ersättning betalas endast ut från verk beläget på fastigheten.
Utbetald årlig ersättning har de senaste tre åren varit:
2018- 122 077 kr
2017- 118 605 kr
2016- 130 972 kr
Ersättningarna är ej momspliktiga.

Ersättningen utbetalas årligen i efterskott i mars efterföljande år. D.v.s ersättningen för intjänad el år 2019 utbetalas mars år 2020. Säljaren förbehåller sig rätten att tillgodogöra sig hela intäkten för innevarande år (2019) i samband med försäljningen.
Kontakta ansvarig mäklare för att ta del av en kopia av Arrendeavtal, Säkerhetsöverlåtelseavtal eller andra funderingar.

Jakt

Fastigheten ingår i Sjögårdarnas ViltVårdsOmråde som omfattar ca: 1 800 hektar och som i sin tur ingår i Blomskogs ÄlgSkötselOmråde. Älgjakten bedrivs gemensamt av älgjaktslag som brukar bestå av ca: 30 deltagare. För varje jakträtt krävs fullt 50 ha vilket innebär att som ägare till Vikebotten 1:54 har man en plats i laget. Tilldelad avskjutning 2018 var två vuxna samt tre kalvar.
Som fastighetsägare har man möjlighet till småviltsjakt inom hela Sjögårdarnas viltvårdsområde.
Fastigheten utgör en fin jaktmark där det bedöms finnas älg, rådjur och övrigt småvilt samt skogsfågel.

Forn- och kulturlämningar

Inga registrerade fornminnen finns på fastigheten. Däremot finns tre gränsmärken inom skogsbruksplanens avdelning 1 klassade som "Övrig kulturhistorisk lämning".
Källa: Riksantikvarieämbetet

Förvärvstillstånd

Enligt regler om förvärv inom Glesbygdsområde krävs förvärvstillstånd för fysisk person som ej varit mantalsskriven inom Årjängs kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är för närvarande 3 700 kr. För juridisk person gäller särskilda regler. Se gärna bilagd informationsbroschyr "Vem behöver Jordförvärvstillstånd" alternativt kontakta Länsstyrelsen i Värmland.

Naturvärden

Finns idag inga registrerade nyckelbiotoper på fastigheten. Ett område klassat som sumpskog, berör skogsbruksplanens avd. 21. Registrerade naturvärden inom "Hopklevsåsen", berör avd. 5-8, Biotoptyp övriga lövträd.
Källa: Skogsstyrelsen

Pågående nybildande av Biotopskydd

Finns ett pågående ärende gällande nybildande av Biotopskydd på fastigheten. Detta gäller Skogsbruksplanens avd. nr 19:1 samt nr 21. Dessa avdelningar är i skogsbruksplanen utpekade som NO-områden, naturvård orört. Ersättning för biotopskyddet tillfaller säljaren.

Skattetal

Öre, penningar - 160

Visning

Skog och mark undersöks på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.
Ett tips är att Surfa in på vår hemsida www.lrfkonsult.se/fastighetsformedling och sök upp fastigheten via din smartphone. Där kan du via "Visa Gårdskarta" på ett enkelt sätt se vart på fastigheten du befinner dig och skiftenas läge. Markera med fingern på kartan för att se avdelningsbeskrivning med mera.

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen sydväst om Årjängs tätort och sträcker i västlig riktning från sjön Västra Silen och väg 172.
Smidigast nås dock större delen av fastigheten från norr där man i korsningen vid "Furskog" svänger söderut och upp på höjderna via de vägar som anlagts för vindkraftsparken. Se bifogad karta för att hitta rätt.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter