Lantbruk

Skogsfastighet nära Umeå

Försäljningssätt

Offentlig auktion senast mån 24 jun, kl 13:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
152,9 ha
Skogsmark
112,4 ha
Skogsimpediment
38,9 ha
Väg och kraftledning
1,6 ha
Virkesförråd
9 400 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

UMEÅ HEDLUNDA 1:15

Om fastigheten

På offentlig auktion försäljer reg. Fastighetsmäklare Robin Lindström fastigheten UMEÅ HEDLUNDA 1:15

UMEÅ HEDLUNDA 1:15 nordost om Umeå är en väl sammanhållen och produktiv fastighet om totalt 152,9 ha med både skog och myrmark. Fastigheten saknar byggnader. Mycket goda jaktmöjligheter!

Skog med bedömt virkesförråd om 9476 m³sk fördelat på 112 ha vilket motsvarar 84 m³sk per hektar. Skogsmarken har god bonitet vilken uppgår till 3,7 m³sk per hektar enligt skogsbruksplanen.

Auktionen äger rum 24/6 klockan 13:00 på LRF Konsult Västra esplanaden 19, 903 25 Umeå
Fastigheten utbjudes genom offentlig auktion av tingsrätten förordnad god man reg. Fastighetsmäklare Robin Lindström på LRF Konsult.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Fastigheten Hedlunda 1:15 är belägen i Umeå kommun, Västerbottens län. Fastigheten består av ett skifte med totalt ca 152 ha varav ca 112 ha produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet är ca 9400 m³sk. Det dominerande trädslaget är tall som upptar drygt 90 % av virkesförrådet. Skogens åldersfördelning är relativt jämn med en tyngd mot yngre och medelålders skog. Ungefär 7 % (8,3 ha) av arealen är skog i huggningsklasserna S1 och S2 och volymen uppgår här till ca 1000 m³sk. Andelen skog yngre än 20 år är ca 29 % (32,2 ha).

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.
Köparen har själv tagit ställning till aktuellt virkesförråd, beståndsarealer och åtgärdsbehov i skogen.

Köparen är medveten om att areal enligt skogsbruksplanen ej överensstämmer med taxerad areal.

Skogsvård

Röjning bör utföras på ca 27,1 ha. Återväxtkontroll bör utföras på ca 4,9 ha. Plantering och markberedning bör utföras på ca 2 ha förutsatt att föreslagna avverkningsåtgärder utförs.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt markerade.

Jakt

Jakten är tillgänglig för en ny köpare på tillträdesdagen. Fastigheten tillhör älgskötselområde idag.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns ett antal kulturminnen i form av en husgrund, flertalet kolbottnar och en tjärdal registrerade (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige).

Naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper registrerade på fastigheten. (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige)

Hitta på fastigheten

För vägbeskrivning (se karta) eller på LRF Konsults hemsida kan du få vägbeskrivning till fastigheten samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit" för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta mobiltelefoner.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

Tid och plats för auktionen

Auktionen äger rum 24/6 klockan 13:00 på LRF Konsult Västra esplanaden 19, 903 25 Umeå

Budgivning

Budgivning
Bud avges muntligt vid auktionstillfället. Bud via telefon eller mail är inte möjligt. Den som ropar in fastigheten på auktionen ska visa
följande handlingar.
a. Legitimation
b. Bevittnad fullmakt om inrop sker för annans räkning. Av fullmakten ska
framgås att den gäller för inköp av fastigheten Umeå Hedlunda 1:15.
Legitimation för såväl fullmaktsgivare som för egen räkning
c. Behörighetshandlingar för det fall köparen är en juridisk person.

En förteckning över anbudsgivarna och samtliga lämnade anbud kommer att överlämnas till
den slutlige köparen.

Fri prövningsrätt

Ett lämnat anbud på fast egendom är inte bindande. Köpet är bindande först då både köpare
och säljare undertecknat köpehandling.

Ett erhållet bud kan förkastas enligt 12 § samäganderättslagen om samtliga delägare är
närvarande vid auktionen och om de är ense om att avgivet bud inte skall antas. För det fall
delägarna inte är ense kommer det högsta budet att antas.

Köpekontrakt och handpenning

Köpekontrakt upprättas på auktionsdagen. Handpenning om 10 % erläggs vid klubbslaget.
Handpenningen ska betalas genom överföring till LRF Konsult Robin Lindströms
klientmedelskonto: Swedbank 8901-01 693 477 432-1 . Betalas inte handpenning ska fastigheten
omedelbart ropas ut på nytt.

Tillträdesdag och slutlikvid

Tillträde efter överenskommelse. I samband med tillträdet kommer de handlingar som god
man har tillgång till rörande fastigheten överlämnas till köparen.

ID-kontroll

ID-kontroll av köparen kommer att ske före köpehandlingens
undertecknande med hänvisning till "Lag om åtgärder vid
penningtvätt".

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter