Skogsfastighet

Skogsfastighet norr om Ekshärad

Högstbjudande

9 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 17 jun

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
230,1 ha
Skogsmark
212,4 ha
Myr/kärr/mosse
16,5 ha
Väg och kraftledning
1,2 ha
Virkesförråd
23 250 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

HAGFORS STACKERUD 1:61

Adress

Gammelsätern 2 68362 Ekshärad

Om fastigheten

212 hektar produktiv skogsmark med drygt 23 000 m³sk och jakt inom vvo. Säterstuga inom Gammelsätern.
Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.lrfkonsult.se/fastigheter/. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Säterbyggnader

Vid Gammelsätern har fastigheten tre byggnader. En timrad Säterstuga med farstu samt ett större rum där det även finns en öppen eldstad. Vidare finns en enklare stuga som använts för övernattning som är inredd med våningssängar och en järnkamin och utöver dessa finns även ett gammalt timrat fähus bevarat. Sätern består av totalt tre gårdar och ligger inbäddad i storskogen med ett påtagligt lugn över sig.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i december 2018 av Erik Kumm, Skog och Ekonomi.
Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 212,4 ha med ett totalt virkesförråd om 23 268 m³sk varav 5 128 m³sk är S1 och S2 skog samt 2 382 m³sk i huggningsklass G2. Beräknad medelbonitet är 5,3 m³sk/ha och årlig tillväxt 869 m³sk/år i medel under planperioden. Virkesförrådet är i medeltal 110 m³sk per hektar med en trädslagsfördelning som domineras av tall med 50% och utöver det 36% gran och 14% löv. Vad gäller fördelning i åldersklasser så är det relativt jämn fördelning med en topp runt 30-50 årig skog. Avverkningsförslag under planperioden (2018-2027) är totalt 6 050 m³sk fördelat på föryngringsavverkning 1 895 m³sk samt gallring 4 155 m³sk.

Skogsvård

Aktivt brukad produktionsskog. I skogsbruksplanen föreslås följande åtgärder för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.
Markberedning med efterföljande plantering 22,2 ha, plantering 8,1 ha samt röjning 20,3 hektar.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Skogsmark

Fastigheten utgörs av fem skiften varav två stycken dominerande med långsmal form som sträcker mot nord/öst från Klarälven i området Stackerud. Väl utbyggt vägnät i området ger god tillgänglighet.
Använd gärna vår interaktiva gårdskarta för att orientera dig på fastigheten och som ett hjälpmedel att hitta i skogsbruksplanen.

Jakt

Fastigheten ligger inom Stackerudsortens VVO som omfattar ca: 6 400 hektar och i sin tur ingår i Ämtens Älgskötselområde. Som ägare till fastigheten har man förutom en egen jakträtt möjlighet att överlåta (upplåta nyttjanderätt) en jakträtt inom vvo. Älgjakten bedrivs som gemensamhetsjakt medans småviltjakt bedrivs enskilt inom hela vvo under förutsättning att jakträttsbevis i vvo löses mot en årlig kostnad om ca: 700 kr.
Möjlighet finns att lösa säljarens andel i viltvårdsområdets slaktbod för att på så vis inte behöva betala slaktavgift på tilldelad köttranson.
Föreningen har en mycket påkostad och rymlig slaktbod med samlingslokal, toalett, kylrum, mm. Här finns även uppställningsplats för den som vill övernatta i husvagn eller annat.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom Distrikt Ekshärad vilket räknas som glesbygdsområde. Här krävs förvärvstillstånd för den som inte är folkbokförd inom glesbygdsområde i samma kommun. Kostnad för ansökan är för närvarande 3 700 kr för fysisk person.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns registrerade kulturlämningar i form av Fäbodar. Vid skogsbruksplanens avdelning 134 finns "Gammelsätern" och vid avdelning 137 finns lämningar efter "Backsätern".

Naturvärden

Finns registrerad nyckelbiotop inom skogsbruksplanens Avd. 8. Ärendebeteckning N 8511-1997, Biotoptyp Lövrik barrnaturskog med värdefull Kryptogamflora samt en annan inom Avd. 134 vid Gammelsätern, Ärendebeteckning N 8519-1997, Biotoptyp Betad skog.
Vidare finns ett antal områden registrerade med förhöjda naturvärden i form av sumpskogar. Här skall utökad hänsyn beaktas vid eventuella ingrepp.
Källa: Skogsstyrelsen Skogens Pärlor.

Skattetal

Öre, penningar 80:6

Visning

Skog och mark undersöks på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.
Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.lrfkonsult.se/fastigheter/ Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Delförsäljning

Möjlighet finns att lägga bud på delar av fastigheten alternativt på fastigheten i sin helhet. Försäljning kommer sedan ske på det sätt säljaren finner förmånligast.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter