Lantbruk

Skogsfastighet om 117 hektar med del i bearbetningskoncession

Utgångspris

3 000 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast tor 24 okt, kl 16:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
117,0 ha
Skogsmark
90,6 ha
Myr/kärr/mosse
23,2 ha
Väg och kraftledning
0,6 ha
Övrigmark
0,2 ha
Vatten
2,4 ha
Virkesförråd
4 996 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

LYCKSELE BJÖRKSELE 2:27

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet fördelad på fem skiften belägna runt byn Björksele i Lycksele kommun.

Total areal om cirka 117 hektar varav 90 hektar är produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppgår till ca 5 000 m³sk med en medelboniteten på 4,1 m³sk per hektar. Tyngdpunkt på yngre skogar samt medelålders gallringsskogar.

Fastighetens skiften ligger inom och har del i bearbetningskoncession Kristineberg K nr 5, med möjlighet till årlig avkastning.

Jakt i viltvårdsområde.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Allmänt

Obebyggd skogsfastighet fördelad på fem skiften belägna runt byn Björksele, ca 50 km norr om Lycksele. Totalt 117 hektar mark varav ca 90 hektar produktiv skogsmark. Jakt i viltvårdområde.

Areal

Areal enligt skogsbruksplanen uppgår till totalt 117,0 hektar. Areal enligt fastighetstaxering och fastighetsregistret uppgår till 117,0 hektar. Skillnader kommer ej närmare att undersökas.

Bearbetningskoncession

En av fastighetens skiften ligger inom bearbetningskoncession Kristineberg K nr 5. Koncession omfattar totalt 204,4713 hektar och fastighetens Björkseles areal inom koncession är 20,3141 hektar vilket motsvar 9.9349 %. Beslut om bearbetningskoncession fattades 2007-09-07 och dess giltighet är i 25 år. (Källa: Bergsstaten).

Mineralersättning

Bearbetningskoncessioner beviljade fr o m 1 maj 2005 omfattas av bestämmelsen om mineralersättning. Vid bearbetning ska koncessionshavaren för varje kalenderår betala en mineralersättning. Ersättningen motsvarar två promille av det beräknade värdet av de mineral som omfattas av koncessionen och som har brutits och uppfordrats inom koncessionsområdet under året. Kolumnen "År" anger året då mineral har brutits och uppfordrats. Beslut om och betalning av mineralersättning sker året därefter. Av ersättningen ska tre fjärdedelar tillfalla fastighetsägare inom koncessionsområdet och en fjärdedel staten (Källa: Bergsstaten).

Utbetalda mineralersättningar

Fastighetens mineralersättningar avseende bearbetningskoncessionen Kristineberg K nr 5 har de tre senaste åren utfallit med följande: år 2017 ca 57 000 kr, 2018 ca 97 000 kr och 2019 ca 123 000 kr.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad år 2017 av Steve Fahlgren LRF, Konsult. Planen har sedan uppdaterats och ajourhållits av Johannes Ackemo på Norra Skogsägarna till och med september 2019.

Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 90,6 hektar med ett uppskattat virkesförråd om ungefär 5000 m³sk. Medelvolymen per hektar är 55 m³sk och medelboniteten uppgår till 4,1 m³sk per hektar. Av virkesförrådet utgör 53 % tall, 35 % gran och 12 % löv. Åldersfördelningen på fastigheten har sin tyngdpunkt mot yngre och medelålders skogar.

Se vidare i den bifogade skogsbruksplanen.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten, enligt skogsbruksplanen, är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen/tillträdesdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta skogsstyrelsen.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten (Källa Skogsstyrelsen).

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns det flera registrerade forn- och kulturlämningar registrerade. Lämningarna består av tre st härdar och en tjärdal som samtliga är belägna i avdelning 4 på skifte 1 i skogsbruksplanen. (Källa: Riksantikvarieämbetet).

Jakt

Fastigheten ingår i Björksele Viltvårdsområde som jagar på ca 7 550 ha (Källa: Länsstyrelsen AC-län).

Fiske

Fastigheten ingår i Björksele fiskevårdsområde som omfattar del av Vindelälven, samt ett flertal fiskrika sjöar och tjärnar.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven i Lycksele kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3 700 kr för privatperson. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Visning

Ingen visning av fastigheten kommer att ske. Spekulanter uppmanas att besiktiga fastigheten på egen hand eller genom konsult själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. För upplysningar kontakta ansvarig mäklare.

Besiktning och undersökningsplikt

Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner.

Finns det en skogsbruksplan är det mycket viktigt att känna till att skogsbruksplanens uppgifter endast är ungefärliga. Ibland kan uppgifter t.o.m. skilja sig avsevärt från verkligheten, trots att skogsbruksplanen upprättats enligt gängse metoder. Det åligger köparen att innan köpet själv eller via sakkunnig kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen mot verkligheten.

Vidare är det viktigt att undersöka fastighetsgränser, skador på växande skog, tillgång till skogsvägar och planförhållanden mm.

Fastighetsindelningen i Lantmäteriets kartor är dagsaktuella, men fastighetsgränserna har uppkommit under en lång tidsepok och är framställda med särskilda metoder. De gränser som syns i kartan kan därför ha stora variationer i lägesnoggrannhet, från centimeternivå till ett medelfel om tiotals meter. Därför kan uppgifter om arealen variera från olika källor. Fastighetsmäklaren är skyldig att att redovisa de arealkällor som denne har tillgång till och köparen uppmanas att undersöka fastighetens gränser.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 787 500 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter