Lantbruk

Skogsfastighet om 12,5 ha

Försäljningssätt

Bud senast ons 26 feb, kl 08:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
12,5 ha
Tomtområde
12,5 ha
Virkesförråd
1 819 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

ÄLMHULT KNEKTHAGEN 1:1

Om fastigheten

Byggnadsfri skogsfastighet om ca 12 ha produktiv skogsmark. Uppskattat virkesförråd ca 1 800 m3sk. Jaktmöjligheter.
Fastigheten är belägen ca 4 km nordväst om Göteryd.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Fastigheten kommer säljas med friskrivningsklausul.
Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar gällande fel eller brister i fastigheten.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 20161130 av Södra. Enligt skogsbruksplan består fastigheten av ca 11,7 ha produktiv skogsmark med ett bedömt virkesförråd om ca 1 579 m3sk, motsvarande 135 m3sk per ha. Boniteten är uppskattad till 6,8 m3sk per ha med en årlig tillväxt om ca 80 m3sk.

Sedan skogsbruksplanen upprättades har enligt säljaren inte genomförts några åtgärder.
Medräknat tre års tillväxt blir aktuell volym ca 1 819 m3sk, motsvarande 155 m3sk per ha.

Se bifogade utdrag ur skogsbruksplanen för mer
information.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 -100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastighetens jakträtt blir fri för köparen på tillträdesdagen

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom kommunen det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 4 600 kr för privatperson.

Bud/ försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna.
Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud ska vara LRF Konsult , Annika Granquist, Staglabergsgatan 10, 352 34 Växjö tillhanda senast 2020-02-26. OBS! Märk kuvertet Knekthagen. Använd gärna bifogad budblankett.

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen ca 4 km nordväst om Göteryd.
Se bifogat kartmaterial för mer information.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 276 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Liknande fastigheter