Skogsfastighet

Skogsfastighet om 148,5 ha vid Hällestad

Utgångspris

12 100 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
149,1 ha
Skogsmark
109,9 ha
Myr/kärr/mosse
3,6 ha
Berg/hällmark
5,2 ha
Inägomark
28,9 ha
Väg och kraftledning
0,7 ha
Övrigmark
0,2 ha
Vatten
0,6 ha
Virkesförråd
17 799 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

FINSPÅNG ÖSTERBY 1:2

Adress

Österbyhytta 131 61012 Hällestad

Om fastigheten

Jord och skogsfastighet belägen vid Hällestad i Finspångs kommun. Fastigheten har del i Hyttesjön och i Hällestadsån och erbjuder goda jaktmöjligheter efter framförallt älg, rådjur, dovhjort och vildsvin.

Den totala landarealen är 148,5 ha och fördelar sig på ca 110 ha skogsmark och ca 29 ha åker- och betesmark. Virkesförrådet domineras av tall och uppgår till ca 17 800 m³sk och medelboniteten är 6,1 m³sk per ha . På fastighetens norra skifte finns en enklare jaktkoja.

Avståndet till Finspång är ca 16 km och till Norrköping ca 45 km.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Byggnader

Jaktkoja

Trevlig jaktkoja belägen på skiftet norr om väg 51 (avdelning 14 i skogsbruksplanen).

Orienteringsstuga

Strax norr om Österbyhytta har den lokala orienteringsklubben en stuga på ofri grund. Den årliga ersättningen uppgår till ca 500 kr.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i september 2014 av Södra Skogsägarna. Skogsbruksplanen har därefter reviderats (september 2018) av LRF Konsult med hänsyn till utförda föryngringsavverkningar samt skogens tillväxt.

Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 109,9 ha med ett virkesförråd om ca 17 800 m³sk vilket motsvarar ca 162 m³sk per ha. Virkesförrådet domineras av tall (82 %) och fastighetens medelbonitet är beräknad till 6,1 m³sk per ha. Volymen skog som har uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning bedöms till ca 9 000 m³sk (G2, S1 och S2-skog). Se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten, enligt skogsbruksplanen, är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder gällande:

Återväxtåtgärder i form av markberedning och plantering om 18,6 ha.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen/tillträdesdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Inägomark

Arealen inägomark uppgår enligt skogsbruksplanen till 28,9 ha och enligt kartmätning bedöms ca 23 ha vara åkermark och ca 5 ha betesmark.

Jordbruksarrende

Nuvarande arrende är uppsagt och har upphört. Arrendatorn har anstånd med avflyttning till 2020-03-14. Jordägaren skall ersätta arrendatorn vid dennes avflytting med 300 000 kr.

Jakt och fiske

God jakt efter framförallt älg, rådjur, dovhjort samt vildsvin. Ingår i älgskötselområde (ca 500 ha). Jakträtten är tillgänglig för köparen på tillträdesdagen.

Fiske i Hällestadsån som bland annat har kräftor. Fastigheten har även fiskerätt i Hyttesjön.

Forn- och kulturlämningar

Det finns registrerade forn- eller kulturlämningar på fastigheten, de avdelningar i skogsbruksplanen som berörs är 22, 24 och 31 (källa: Riksantikvarieämbetet).

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 9 375 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter