Skogsfastighet

Skogsfastighet om 25 ha.

Högstbjudande

1 400 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast fre 14 jun

Visning

  • Kontakta mäklaren för bokad visning.
    En intressent kan själv undersöka skog och mark. Vederbörlig hänsyn skall tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare!

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
24,9 ha
Tomtområde
24,9 ha
Virkesförråd
2 359 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ÄLMHULT MÖCKLEHULT 1:13

Adress

Johansdal 1 34393 Älmhult

Om fastigheten

Fastighet på totalt 25 ha varav 17 ha produktiv skogsmark. Totalt virkesförråd 2359 m3sk med avverkningsförslag på 1597 m3sk. Tall 56 %, gran 34% och löv 10%. Boniteten på fastigheten är beräknad till 6,4 m3sk/ha och år. Äldre soldattorp med ekonomibyggnad.

Hitta hit

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Soldattorp

Soldattorp uppförd med stomme och bjälklag av timmer på torpargrund och tak av betongpannor. Byggnaden är i stort behov av renovering. Vatten och avlopp saknas

Ladugård

Ladugård uppförd i träkonstruktion och med tak av betongpannor. Byggnaden är i mycket stort behov av renovering.

Byggnadssätt

Byggnaderna är i mycket stort behov av renovering.

Skogsuppgifter

Enligt skogsbruksplanen omfattar fastigheten 25,4 ha varav 17 ha är produktiv skogsmark, 7,7 ha impediment, 0,3 ha inägomark och 0,4 ha övrig mark. Fastigheten utgörs av ett skifte och ligger belägen i ett barrskogsbetonad bygd. Virkesförrådet är bedömt till 2359 m3sk vilket ger ett medeltal om 139 m3sk/ha. Avverkningsförslaget i planen är högre än tillväxten och är beräknat till 1597 m3sk varav 97 m3sk är gallring och 1500 m3sk är slutavverkning.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Inägomark

Inägomarken är fri för köparen från och med tillträdesdagen. Inga stödrätter följer med fastigheten.

Jakt

Sedvanlig jakt efter älg, rådjur och vildsvin. Fastigheten har fina viltmiljöer. Köparen disponerar jakträtten från tillträdesdagen. Fastigheten ingår idag i gemensamt älgjaktslag.

Försäljningssätt

Försäljningen avser fastigheten Älmhult Möcklehult 1:13.

Fastigheten säljs genom budgivning.
Bud skall inges skriftligen via post eller e-post (dan.gustavsson@lrfkonsult.se) och lämpligast på bifogad blankett. Därtill skall bankreferens eller motsvarande lämnas. Eventuella villkor från budgivare skall framgå av budet.

Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att efter budtidens utgång kan säljaren välja bort en budgivare eller att anta något av de inkomna buden. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att inbjuda till slutbudgivning mellan de, av säljaren godkända budgivarna som inkommit med bud och som önskar deltaga.

Köparen förbinder sig att avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i skogsområdet (friskrivningsklausul). Säljaren friskriver även sig från allt ansvar från lämnade areal och volymsuppgifter i upprättad skogsbruksplan.

Fastigheterna och dess byggnader säljs i befintligt skick med på tillträdesdagen innevarande lösöre. Ingen ytterligare städning kommer ske.

Kostnader för lagfart och stämpelskatt skall betalas av köparen.

I samband med upprättande av köpeavtal skall köparen erlägga handpenning om 10% av köpeskillingen. Resterande del av köpeskillingen skall erläggas på tillträdesdagen.

Äganderätten till fastigheten övergår till köparen på tillträdesdagen efter full slutlikvid erlagts mot kvitterat köpebrev . Säljaren bär eventuell avkastning från fastigheten fram till tillträdesdagen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen där det för vissa köpare krävs förvärvstillstånd.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 2 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter