Skogsfastighet

Skogsfastighet om ca 41 ha – Buttle

Högsta bud

1 600 000 kr

Högstbjudande: 1 600 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
42,7 ha
Skogsmark
39,5 ha
Skogsimpediment
3,2 ha
Virkesförråd
5 815 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

GOTLAND BUTTLE LILLA VELINGE 1:10 & 1:11

Om fastigheten

Två obebyggda skogsfastigheter intill varandra om dryga 41 ha i Buttle. 39,5 ha produktiv skogsmark samt 1,6 ha myr och 1,6 ha berg enligt nyupprättad skogsbruksplan från Mellanskog. Virkesförråd bedömt till omkring 5 800 m³sk vilket ger ett medelförråd om 147 m³sk per ha. Medelbonitet om 3,3 m³sk/ha och år. Jakträtten är tillgänglig för köparen men Velinge jaktklubb får jaga på marken under år 2020. Åldersfördelningen är ojämn med en stor andel gammal skog. Skogen är välsluten och virkesrik till största del. En mindre skogsbäck rinner genom fastigheten.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Produktiv skogsmark om 39,5 ha enligt ny skogsbruksplan upprättad av Mellanskog. Medelbonitet bedömd till 3,3 m³sk per hektar och år. Virkesförråd omkring 5 800 m³sk. Det finns även 3,2 ha impediment i form av myr och berg samt 0,1 ha ledning/väg.

Skogsvård

Markberedning och plantering kommer som följd på föryngringsavverkningarna, det är sedan viktigt att utföra
återväxtkontroll och ev hjälpplantering för att sedan röja i slutet av kommande planperiod (om ca: 5-10 år) i övrigt är
det underröjningar före gallring och föryngringsavverkning som behövs, se åtgärdsbeskrivningen.

Avdelning 11 om 2,8 ha är avsatt för naturvård. Björk som omsluter skogsbäcken. Avsatt som naturvård orört (NO) i skogsbruksplanen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den så kallade 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Besiktning av marken sker på egen hand med hänsyn till växande grödor.

Informationen i fastighetsbeskrivningen är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för fysisk person, förutom för den som sedan minst ett år är folkbokförd inom området.
Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.
Förvärvstillstånd handläggs av Länsstyrelsen och fastighetsmäklaren hjälper till med ansökan. Ansökningsavgiften betalas av köparen. För enskild person är avgiften för närvarande 3700 kr.

Forn- och kulturlämningar

Inga registrerade fornlämningar på berörd mark enligt fastighetsutdrag, skogsbruksplan och Riksantikvarieämbetets "fornsök". Se mera på: https://app.raa.se/open/fornsok/

Jakt

Jakträtten är disponibel för köparen men Velinge jaktklubb får jaga på marken under år 2020. Det finns en jaktstuga på marken som tillhör jaktklubben. Inget skrivet kring detta och diskussion tas mellan säljaren och köparen hur detta ska hanteras. För den jaktintresserade kan det t ex vara ett bra tillfälle att komma med i jaktklubben.

Naturvärden

Inga registrerade nyckelbiotoper enligt skogsbruksplanen från Mellanskog. Avdelning 11 berörs av naturvård orört. Björk som omsluter skogsbäcken.

Försäkring

Säljaren har en skogsförsäkring hos Folksam.

Övrigt

2 fastigheter ingår i försäljningen.
Buttle Lilla Velinge 1:10 består enligt fastighetsutdrag från Lantmäteriet av 21,007 ha.
Buttle Lilla Velinge 1:11 består enligt fastighetsutdrag från Lantmäteriet av 20,045 ha.
Fastigheterna ligger ihop i ett skifte och gränsar mot varandra.

Vägbeskrivning

Se kartor och skyltning. Ta gärna hjälp av den aktiva gårdskartan som du finner via hemsidan lrfkonsult.se

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter