Lantbruk

Skogsfastighet på 113 ha i Stöndar

Högsta bud

2 600 000 kr

Högstbjudande: 2 500 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Anbud senast mån 18 Nov, kl 12:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
112,4 ha
Skogsmark
104,4 ha
Skogsimpediment
5,0 ha
Åkermark
2,1 ha
Övrigmark
0,9 ha
Virkesförråd
10 174 m3sk
Boyta
150 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SOLLEFTEÅ STÖNDAR 3:1

Adress

Stöndarbodarna 106 88195 Undrom

Om fastigheten

Talldominerad skogsfastighet på 112 ha belägen i Stöndar ca 3 mil nedströms Sollefteå. Virkesförråd enligt nygjord skogsbruksplan är 10 200 m³sk. Jakt i viltvårdsområde på 3 800 ha.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen i Stöndar ca 3 mil öster om Sollefteå. Se översiktskarta och skogskarta.

Inledning

Fastigheten Stöndar 3:1 är en obebyggd skogsfastighet som är belägen i Sollefteå kommun och består av 4 skiften varav 3 är skogbevuxna. Terrängen är svagt-måttligt kuperad med en del korta branter. Skogarnas tillgänglighet är god genom ett väl utbyggt vägsystem.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i september 2019 av Foran Forest AB. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 104 ha med ett virkesförråd om 10 200 m³sk.

Övergripande Mål
Det övergripande målet är att skogsbruksplanens råd och förslag ska bidra till ett lönsamt skogsbruk på kort och lång sikt, en ekologiskt rik skogsmiljö samt handlingsfrihet för markägaren, nu och i framtiden. Därigenom tillmötesgås skogsvårdslagens jämställda produktions- och miljömål.

Skogstillstånd
Markerna har för regionen överlag medelgoda boniteter, produktionsförmågan är beräknad till 4,9 m³sk per år och hektar. Virkesförrådet uppgår till: 10 174 m³sk vilket i genomsnitt ger 97 m³sk/ha. Fastigheten uppvisar en ojämn åldersklassfördelning med produktionsskog nästan uteslutande i ungskogs-/gallringsfas. Tall utgör 57 % av virkesvolymen, medan gran utgör 36 % och löv 8 %. Contorta finns i 1 bestånd vilket utgör < 1%. Avverkning Avverkningsförslaget för planperioden ligger på totalt 1 759 m³sk, fördelat på 1 284 m³sk i gallring och 475 m³sk föryngringsavverkning/fröträdsavverkning. Men möjlig avverkningsnivå är högre. Om avverkningsförslagen följs ger det ett virkesförråd vid planperiodens slut om 123 m³sk/ha, dvs en markant ökning jämfört med dagens relativt låga virkesförråd. Naturvärden Av den produktiva arealen är 5,6 % avsatt som NO och 0,0 % avsatt som NS, sammantaget 5,6%. Avsatta arealer består till stor del av ett mosaikartat område norr om Kolarbacken. Kulturvärden På fastigheterna finns enligt fornminnesregistret/SkogoHistoria ett fornminne/kulturlämning. Detta är markerat på karta och i beståndsregister.

Lagfart

Kostnaden för lagfart är 1,5% av köpeskillingen + 825 kr i expeditionsavgift.

Förvärvstillstånd

Krävs ej för privatperson.

Jakt

Fastigheten ingår i Boteå övre viltvårdsområde på ca 3 800 ha. Tilldelning 2019 är 7 vuxna djur och 6 kalvar. Jaktledare är Tommy Dahlberg telefon 070-302 08 77.

Åkermark

Åkermarken är upplåten via muntligt arrende till Martin Näsholm i Undrom.

Vägar

Fastigheten är delägare i Brännavägen där utdebitering sker med 1 kr/m³ och i Tannåvägen vägsamfällighet där utdebitering sker vid behov.

Fäbodstuga

Fäbodstugan vid Stöndarbodarna är upplåten på 49 år från och med 1993-07-01.

Taxeringsvärden

Fastighetens taxeringsvärden stämmer inte då det inte finns några byggnader som tillhör fastigheten.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 69 059 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter