Lantbruk

Skogsfastighet utanför Rättvik

Högsta bud

930 000 kr

Prisidé: 900 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
16,3 ha
Skogsmark
14,5 ha
Åkermark
1,8 ha
Virkesförråd
2 243 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

RÄTTVIK SÄTRA 7:11

Om fastigheten

Skogsfastighet utanför Rättvik. Fastigheten omfattar ca 16 ha varav ca 14 ha är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 2200 m³sk varav ca 500 m³sk har uppnått slutavverkningsbar ålder, Stor andel av skogen är i åldern 30-70 år. Fastighetens medelbonitet är uppskattad till ca 7,2 m³sk/ha och år. Fastigheten har skiften inom Rättvik södra viltvårdsområde om ca 13 000 ha.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Vägbeskrivning

För vägbeskrivning se karta. På LRF Konsults hemsida kan du få vägbeskrivning till fastigheten samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit"
för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta
mobiltelefoner

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättad våren 2019 av Hans Sundmark på skogsstyrelsen. Därefter har LRF Konsult räknat upp planen till 2019 års tillväxt enligt pc-skogs tillväxtmodell. Fastigheten omfattar enligt skogsbruksplanen totalt ca 16,3 ha, varav 14,5 ha är klassad som produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 2243 m³sk. Medelboniteten är uppskattad till 7,2 m³sk /ha och år.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar inte för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Finns en nyckelbiotop registrerad samt ett naturvärdesobjekt på fastigheten. Inga övriga nyckelbiotoper, höga natur eller kulturvärden fanns vid kontrolltillfället registrerade på fastigheten enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se.( bara kollat i sesverige)

Jakt

Skiften inom Sätra JVF. Kontaktperson för JVF Jan Andersson 070 375 10 50
Skiften inom Rättvik södra viltvårdsområde som omfattar ca 13 000 ha, som ingår i Rättvik södra älgskötselområde. Kontaktperson: Magnus Göras. Tel: 070-618 16 81.

Fiske

Fastigheten ligger inom Rättvik-Boda fiskevårdsområde

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom omarronderingsområde. Förvärvstillståndet är kostnadsfritt. Mäklaren hjälper till med ansökan.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till säljare och till köpare om auktion skett. Vid sluten anbudsgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckning till köpare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Fastighetsbeskrivning

LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter