Skogsfastighet

Skogsfastighet – Vänge Bjärges

Högstbjudande

800 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tor 10 okt, kl 15:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
31,0 ha
Skogsmark
21,0 ha
Skogsimpediment
8,0 ha
Åkermark
2,0 ha
Virkesförråd
2 500 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

GOTLAND VÄNGE BJÄRGES 1:10

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet om dryga 30 ha i Vänge med överlag god tillväxt. 21,5 ha produktiv skogsmark enligt skogsbruksplan från Mellanskog upprättad år 2014. Medelbonitet om 3,2 m³sk per hektar och år. Virkesförrådet bedömdes vid skogsbruksplanens upprättande till ca 2 500 m³sk och därefter har avverkning, gallring och röjning gjorts där det tagits ut ungefär motsvarande tillväxten under perioden. Plantering av ca 5 000 plantor har skett år 2019. Ca 1,5 ha av skogsmarken är äldre S3-skog som klassas som hänsynsmark. Här finns det även omkring 2 ha åker.

På fastigheten finns det idag ett elabonnemang samt en container med belysning, värme och uttag som kan tas över enligt separat överenskommelse med säljaren.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

21,5 ha produktiv skogsmark enligt skogsbruksplan från Mellanskog upprättad år 2014. Medelbonitet om 3,2 m³sk per hektar och år. Virkesförrådet bedömdes vid skogsbruksplanens upprättande till ca 2 500 m³ och därefter har avverkning, gallring och röjning gjorts där det tagits ut ungefär motsvarande tillväxten under perioden. Plantering av ca 5 000 plantor har skett år 2019. Ca 1,5 ha av skogsmarken är äldre S3-skog som klassas som hänsynsmark. Skogsimpediment om 6,7 ha i form av berg och vät.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den så kallade 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Åkermark

Omkring 2 ha åkermark med lite grundare fastmark. Marken är tillgänglig för köparen. Stödrätter ingår ej i försäljningen.

Jakt

Ingår idag i Vänge Viltvårdsområde. Ordförande är Olof Ahlby. Jakttornet på fastigheten kommer flyttas.

Forn- och kulturlämningar

Det finns 2 st registrerade fornlämningar i form av gravfält och hägnad av typen stensträng. Mera information finns att tillgå på Riksantikvarieämbetets sida, Fornsök. www.raa.se/fornsok

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Besiktning av marken sker på egen hand med hänsyn till växande grödor.

Informationen i fastighetsbeskrivningen är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för fysisk person, förutom för den som sedan minst ett år är folkbokförd inom området.
Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.
Förvärvstillstånd handläggs av Länsstyrelsen och fastighetsmäklaren hjälper till med ansökan. Ansökningsavgiften betalas av köparen. För enskild person är avgiften för närvarande 3700 kr.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 487 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter