Lantbruk

Skogsfastighet väster om Svenstavik

Försäljningssätt

Anbud senast tor 14 Nov, kl 13:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
284,7 ha
Skogsmark
158,9 ha
Myr/kärr/mosse
123,0 ha
Väg och kraftledning
2,8 ha
Virkesförråd
17 900 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

BERG BERGSBYN 2:12

Adress

Berg

Om fastigheten

Strax väster om Svenstavik ligger denna rejäla skogsfastighet bestående av ett skifte med totalareal 284,7 ha.

Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 158,9 ha med ett virkesförråd om 17 900 m³sk, varav 1 400 m³sk är S1- och S2-skog. Medelbonitet på 3,5 m³sk per ha. Talldominerat skifte med ojämn åldersfördelning med en kraftig förskjutning mot yngre skog och en tydlig tyngdpunkt på gallringsskogar. Skogsmarken är till största del lättåtkomlig med ett väl utbyggt vägnät.

Jakträtt medföljer.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på lrfkonsult.se/fastighetsformedling finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet och klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en förenklad skogsbruksplan upprättad sensommaren 2019.

Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 158,9 ha med ett virkesförråd om 17 900 m³sk, varav 1 400 m³sk är S1- och S2-skog.
Medelbonitet på 3,5 m³sk per ha. Medeltal 113 m³sk per ha. Trädslagsblandning om 84 % tall, 4 % gran, 8 % contorta och 4 % björk. Av den produktiva skogsmarksarealen är 84,3 % (133,9 ha) frisk och 14,3 % (22,8 ha) fuktig.

Ojämn åldersfördelning med en kraftig förskjutning mot yngre skog och en tydlig tyngdpunkt på gallringsskogar. Markförhållandena är varierande, men större delen av fastigheten är frisk skogsmark som är tillgänglig för drivning under torrare barmarksperioder. Boniteterna är överlag goda. Skogsmarken är till största del lättåtkomlig med ett väl utbyggt vägnät.

På fastigheten är 3 avdelningar, totalt 9 ha, föreslagna som NO-områden (naturvård orört med bevarande av värden som syfte). Det motsvarar 5,7 % av den produktiva skogsmarken.

Skogsvård

Det finns inga eftersläpande skogsvårdsåtgärder såsom markberedning eller plantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Väg

Från Mo-Lillbörtnan väg finns det en egen skogsbilväg in på skiftet, vid anslutningen finns det låsbar tvådelad vägbom. Längden på skogsbilvägen är ca 3 km och det finns vändplaner för lastbilar med släp. Vägen är avsedd att bära tung last endast vintertid vid tjäle. Hela vägen är grusad med krossat grus 0-30 för att tåla lätta fordon sommartid.

Jakt

Fastigheten ingår i Bergsbyns viltvårdsområde (VVO) som har en areal på ca 3000 ha. Tilldelning på älg 2018 var 5 st vuxna och 5 st kalvar.

Naturvärden

På fastigheten finns det två sumpskogar registrerade. Avdelning 6 i skogsbruksplanen är påverkad. Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden fanns registrerade på fastigheten vid kontrolltillfället. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns två fornlämningar och en kulturhistorisk lämning registrerade hos Riksantikvarieämbetet vid kontrolltillfället. I avdelning 26 och 37 finns det blästplats/järnframställningsplats lämningar och i avdelning 31 en fyndplats för pilspets av järn. Källa: Fornsök, https://app.raa.se/open/fornsok/

Inteckningar

Besväras ej av sökt eller beviljad inteckning eller inskrivning.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Bergs kommun. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Assistent

Mats Kullström

Liknande fastigheter