Skogsfastighet

Skogsfastighet väster om Tystberga, 83,9 ha

Högstbjudande

7 900 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast mån 2 Dec, kl 17:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
83,9 ha
Övrigmark
3,1 ha
Skogsmark
70,5 ha
Åkermark
8,3 ha
Berg/hällmark
2,0 ha
Virkesförråd
13 883 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

NYKÖPING TÖRNEBY 2:4

Om fastigheten

Tillfälle att förvärva en välskött skogsfastighet med mycket goda jaktbetingelser, endast ca 8,5 mil söder om Stockholm. Fastighetsbildning pågår där en verkstadsbyggnad kan komma att styckas ifrån fastigheten. Markerna fördelar sig på 70,5 hektar produktiv skogsmark med ett totalt virkesförråd om 13 882 skogskubikmeter och åkermark om ca 7,7 hektar. Jakträtten är tillgänglig för köparen från och med tillträdesdagen.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Maskinhall/verkstad

Verkstad och maskinhall uppförd 2009. Träkonstruktion med halva ytan på gjuten platta och halva grusad mark. Fasad av stående träpanel och plåt under tak av plåt. Isolerad och uppvärmd verkstadsdel med luftvärmepump. Vatten och el från Törneby 2:5 (ej inskriven rättighet för Törneby 2:4) En lantmäteriförrättning pågår där ägaren avser reglera byggnaden med tillhörande tomtmark till annan fastighet. I det fall fastighetsbildningen inte möjlig villkoras försäljningen med att nuvarande ägare får arrendera byggnaden i 49 år.

Traktorgarage/vedförråd

Öppen träkonstruktion under tak av plåt.

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Mellanskog inför försäljningen. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 70,5 ha med ett virkesförråd om totalt 13 883 m3sk varav ca7 119 m³ sk är G2, S1- och S2 skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Naturvärden

Ett område (identifierat som avdelning 12 i skogsbruksplanen) om ca 0,5 hektar finns registrerat av skogsstyrelsen som höga naturvärden. Området är bevuxet med lövskog. Inga nyckelbiotoper eller övriga områden med höga naturvärden finn registrerade på fastigheten.

Åkermark

Åkermark med en taxerad areal om 7 hektar med för området normal avkastning och kvalitet (avviker med mindre än 10 %). Tillfredsställande dränerad. Areal enligt SAM-ansökan uppgår till 7,76 hektar. Enligt skogsbruksplanen uppgår inägomarken till 8,3 hektar.

Arrende/nyttjanderätter

Åkermarken
Åkermarken är utarrenderad med ett ettårigt sidoarrende till och med 2021-03-14. Arrendet är ej uppsagt. Den årliga arrendeavgiften är 1 200 kronor/hektar exklusive mervärdesskatt.

Maskinhallen/verkstaden
Den som slutligen förvärvar fastigheten är medveten om och accepterar att nuvarande ägare kommer skriva ett 49-årigt arrendekontrakt avseende nyttjanderätten till verkstadsbyggnaden i det fall byggnaden inte går att reglera till annan av säljaren ägd fastighet. Arrendeavgiften skall vara 1 kr inklusive mervärdesskatt. Arrendeavgiften erläggs vid avtalets tecknande. I avtalet ingår det att arrendatorn löpande underhåller byggnaden.

Skjutbana 1
Tystberga jaktskytteklubb arrenderar mark för skjutbana. Avtalet är ettårigt med sex månaders uppsägningstid. Den årliga avgiften om 1 800 kr erläggs i maj månad (markägaren medges enligt avtalet rätt att använda skjutbanan utan särskild avgift) Uppsägningstid sex månader innan utgången av avtalstiden.

Skjutbana 2
Bogsta skyttegille arrenderar vederlagsfritt mark för skjutbana. Avtalet löper på 15 år med slutdatum 2024-01-23. Uppsägningstid sex månader innan utgången av avtalstiden.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Jakt

Mycket bra jaktmöjligheter efter framförallt klövvilt. God tillgång på framförallt kronvilt, dovvilt och vildsvin. Jakten är tillgänglig för köparen från och med tillträdesdagen. Fastigheten ingår i Lästringe älg och kronskötselområde. Nuvarande ägare har jagat tillsammans med tre andra fastigheter.

Stödrätter

Stödrätterna ägs och nyttjas av arrendatorn

Forn- och kulturlämningar

Flera fornminnen finns registrerade på fastigheten.

Fastighetsbildning

En lantmäteriförrättning pågår där del av Törneby 2:4 (verkstadsbyggnaden med tillhörande gårdsplan och tomt, se karta) avses regleras till annan av säljarens ägd fastighet. I det fall fastighetsbildningen inte är möjlig skall verkstadsbyggnaden ingå i försäljningen. Köparen är medveten om att säljaren i sådana fall kommer villkora överlåtelsen med att säljaren får arrendera verkstaden i 49 år för en engångsersättning om en krona. Löpande underhåll av byggnaden blir säljarens ansvar.

Gårdskartan

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.lrfkonsult.se/fastigheter/ . Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym.

Visning/besiktning

Någon allmän visning av fastigheten eller dess byggnad kommer inte genomföras. Intressenter är välkomna att på egen hand eller med hjälp av sakkunnig person besiktiga fastigheten. Den som slutligen köper fastigheten kommer beredas möjlighet att besiktiga verkstadsbyggnaden i det fall den inte kan regleras till annan av säljaren ägd fastighet.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Besiktning och boendekalkyl
Besiktning kan ske vid visning eller vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad.

För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Skogsinventering
Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Fastighetsbeskrivningen och sidotjänster
Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt s.k. sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HNS AB, fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kronor.

Dokumentation av budgivare
Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 200 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter