Skogsfastighet

Skogsfastigheter i Borlänge

Utgångspris

3 000 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tor 13 jun, kl 14:00

Visning

  • Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

  • Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
39,6 ha
Skogsmark
38,9 ha
Myr/kärr/mosse
0,1 ha
Inägomark
0,2 ha
Väg och kraftledning
0,2 ha
Övrigmark
0,2 ha
Virkesförråd
6 280 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

BORLÄNGE TÄLNBÄCKEN 5:5, 1:4, 25:3, 17:2, 2:5, 16:1, 6:2, Övermora Utskifte 11:27, 27:9

Adress

Skogsfastighet

Om fastigheten

Skogsfastigheter samlade på tre områden runt Tälnbäcken, norr om Borlänge. Totalt ca 40 ha. Skogen är mycket välskött med bra åldersfördelning och god bonitet. Virkesförråd ca 6 250 m³sk varav ca 3 700 är i avverkningsbar ålder. Jakt – och fiskemöjligheter

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Skogsuppgifter

Mellanskog har upprättat en skogsskötselplan inför försäljningen, där beståndsdata kommer från inventeringen inför omarronderingen. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken ca 38,9 ha med ett virkesförråd om totalt 6 280 m³sk varav ca 3 726 m³ sk är avverkningsbar. Beräknad medelbonitet 6,8 m³sk/ha/år. Se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Det finns inga registrerade naturvärden eller nyckelbiotoper på fastigheterna, däremot är avd 8 (0,3 ha) i planen, klassad med naturvårdsmål orört, med bevarande och skapande av värden som syfte.

(Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Forn- och kulturlämningar

Följande avdelningar berörs till viss del eller mer av registrerade kultur- eller fornlämningar:
avd. 6, 14, 16, 17, 18, 21, 25, 28, 32, 33, ,51 och 52.

RAÄ-nummer Stora Tuna 160:1, Källa med tradition, Övrig kulturhistorisk lämning
RAÄ-nummer Stora Tuna 167:1, Hyttområde, Fornlämning
RAÄ-nummer Stora Tuna 559:1, Fäbod, bebyggelselämningar, Fornlämning
RAÄ-nummer Stora Tuna 561:1, Fäbod, bebyggelselämningar, Bevakningsobjekt
RAÄ-nummer Stora Tuna 570:1, Fäbod, bebyggelselämningar, Bevakningsobjekt

(Källa: RAÄ Fornsök, www.fmis.raa.se)

Generellt gäller att man inte får rubba, gräva ut eller skada en forn- eller kulturlämning utan länsstyrelsens tillstånd. Kontakta Länsstyrelsen för detaljerad information innan åtgärder i och omkring området.

Skogskoja

Det finns en ca 50 år gammal skogskoja/Tängerkoja med eldstad, för övernattning. Ca 18 kvm. Ej använd sedan 2008. Belägen längs med vägen, avd. 16.

Jakt

Fastigheterna ligger inom Norra Tuna Viltvårdsområde, ca 5 000 ha. Jakträtt inom Norra Tuna VVO innebär småviltsjakt samt älgjakt. Medlemskap söks via
styrelsen senast i maj inför kommande jaktår. Man betalar ett jaktkort för småvilt, ytterligare avgift för älgjakt. Det krävs att man är markägare för att få tillgång till jakten.

Jakträtten är upplåten till 31/12 2020 och övergår därefter till markägaren.

Fiske

Fastigheten ligger inom Borlänge centrala fiskevårdsområde, läs mer under länken nedan.

Fastigheterna har även del i bysamfälltfiske.

Vägar

Fastigheterna har del i Borlänge Tälnbäcken GA:2 och GA:5, som båda förvaltas av Övermora fäbodvägs samfällighetsförening. Årliga kostnader om ca 2 000 kr.

Skifte 4 vid älven kan komma att beröras vid Trafikverkets planerade ombyggnad av väg 293, mellan Holbacken och Ängesgårdarna, som har omfattande bärighetsproblem. För att öka bärigheten och trafiksäkerheten längs befintlig väg och undvika risk för erosionsproblem nära Dalälven krävs kurvrätningar eller flytt av vägen i sidled på delar av sträckan. Läs mer under länken nedan.

Rättigheter och belastningar

Fastigheterna har del i ett antal samfälligheter, vilka inte är vidare utredda.

Tälnbäcken 2:5 belastas av fyra officialservitut gällande avloppsbrunn, avloppsledning, vattenledning och väg i samfälld vägmark.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom omarronderingsområde. Förvärvstillståndet är kostnadsfritt. Mäklaren hjälper till med ansökan.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 145 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter