Lantbruk

Skogsfastigheter vid Kolsva

Utgångspris

1 300 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast ons 19 feb, kl 13:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
12,0 ha
Skogsmark
11,7 ha
Myr/kärr/mosse
0,2 ha
Övrigmark
0,1 ha
Virkesförråd
4 500 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

KÖPING GUTTSTA 2:91, 2:92, 2:82 och 2:94

Om fastigheten

Skogsfastigheter vid Kolsva, norr om Köping.

Objektet består av 4 mindre fastigheter om totalt 12 ha, varav 11,7 ha är produktiv skogsmark. Grandominerade fastigheter med ett virkesförråd om 4 500 m³sk, varav 3 500 m³sk är S2-skog.

Skogsmarken är till största del högproducerande med en medelbonitet på 8,1 m³sk per ha och högt medeltal om 380 m³sk per ha. Ojämn åldersfördelning med tyngdpunkt på äldre skog.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på lrfkonsult.se/fastighetsformedling finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheterna.

De här fastigheterna har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet och klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Skogsuppgifter

För fastigheterna finns en skogsbruksplan upprättad hösten 2019 av Andreas Wistrand, Anemone Skog.

Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 11,7 ha med ett virkesförråd om 4 500 m³sk, varav 3 500 m³sk är S2-skog.
Medelbonitet på 8,1 m³sk per ha. Högt medeltal 380 m³sk per ha. Trädslagsblandning om 7 % tall, 89 % gran och 4 % björk. Ojämn åldersfördelning med tyngdpunkt på äldre skog.

Markförhållanden och bonitet är överlag goda med vissa delar magrare mark med berg i dagen. Av den produktiva skogsmarksarealen är 90,6 % (10,6 ha) frisk och 6,8 % (0,8 ha) torr. Terrängen är bitvis kuperad men större delen är lättframkomlig. Skogsmarken är till största del högproducerande.

På fastigheterna är 1 avdelning om 0,8 ha, föreslagen som NO-område (naturvård orört med bevarande av värden som syfte). Det motsvarar 6,8 % av den produktiva skogsmarken.

Genom delar av skogsmarken löper motionsspår/stigar.

Skogsvård

Det finns inga eftersläpande skogsvårdsåtgärder såsom markberedning eller plantering på fastigheterna.

I planens första period finns 1 avdelning om 2,3 ha där underväxtröjning före gallring är föreslaget och 2 avdelningar, sammanlagt 2,4 ha, föreslagna för gallring.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Mantal

Guttsta 2:91 har 1/150 mantal i skifteslaget.
Guttsta 2:92 har 1/112 mantal i skifteslaget.
Guttsta 2:94 har 1/240 mantal i skifteslaget.

Andelen ger delaktighet i samfälld mark, vägar och vattenområden m m.

Guttsta 2:82 har inga mantal angivna.​

Jakt

Jakträtten är inte utredd. Möjligheten till jakt bedöms begränsad på grund av fastigheternas storlek och tätortsnära läge.

Naturvärden

På Guttsta 2:92 finns en sumpskog registrerat och inom samma område finns ett högt naturvärde, Alsumpskog. Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden fanns registrerade på övriga fastigheter vid kontrolltillfället. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Forn- och kulturlämningar

Inga forn- eller kulturlämningar fanns registrerade på fastigheterna vid kontrolltillfället. Källa: Fornsök, https://app.raa.se/open/fornsok/

Skador på skog av granbarkborre

Delar av fastigheten har skador orsakade av granbarkborre. Skadorna är huvudsakligen begränsade till avdelning 1 i skogsbruksplanen. Ett par områden inom avdelningen har mer omfattande skador där en stor del av granbeståndet har utgått. Vid fältinventeringen för skogsbruksplanen som utfördes i oktober var skadorna redan uppkomna. Vid uppskattningen av volymuppgifterna som anges i skogsbruksplanen har således hänsyn tagits till dessa granbarkborreskador.
För att köparen ska ha rätt uppfattning om virkesförrådet i detta bestånd vid köpet rekommenderas att köparen själv undersöker, eller låter sakkunnig utföra en undersökning, av virkesvolymen och skadornas omfattning.

Inteckningar

Guttsta 2:92 har en inteckning på 5000 SEK, skriftligt pantbrev.

Övriga fastigheter besväras ej av sökta eller beviljade inteckningar eller inskrivningar.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.
Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson.

Fastighetsbildning

Vid köp ansöker köparen om lagfart och betalar stämpelavgiften.

Om fastigheten/fastigheterna fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet då ansvarar köparen för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheterna och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheterna och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastigheternas egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastigheternas egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter