Lantbruk

Skogsgård centralt i Bergeforsen!

Högstbjudande

2 575 000 kr

Visning

  • sön 4 aug, kl 13:00 - 14:30

    Läs villkor

    Förhandsanmälan - Välkommen!

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
89,0 ha
Skogsmark
49,7 ha
Skogsimpediment
32,5 ha
Åkermark
6,0 ha
Småhusmark lantbruk
0,8 ha
Virkesförråd
8 406 m3sk
Boyta
94 kvm
Antal rum
3 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

TIMRÅ RISGRÄNDSBYN 1:2

Adress

Lögdövägen 19 86192 Bergeforsen

Om fastigheten

Nu finns en central skogsgård i Bergeforsen. Brukningscentrum med omfattande renoveringsbehov, fastighet med stor potential för rätt köpare. Total areal om 88,98 hektar varav produktiv skogsmark 49,7 hektar med ett virkesförråd om ca 8 406 m³sk.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

På fastigheten finns två bostadsbyggnader.
Ett äldre bostadshus som ej är bebodd på flera år ( gult ), delar av golv entréplan rötskadad.
Det röda bostadshuset är bebodd på senare år men i behov av omfattande renoveringar.

Ekonomibyggnader

Flera ekonomibyggnader, ladugård ( ej godkänd för djurhållning ), lada, sommarhus, vedbod, smedja, maskinhall samt några andra mindre byggnader. Alla ekonomibyggnader är i stort renoveringsbehov, delar av vissa byggnader har delvis eller helt rasat ihop.

Allmänt

Fastigheten Timrå Risgrändsbyn 1:2 är en bebyggd skogsfastighet som är belägen i Timrå kommun. Fastigheten består av ett sammanhängande skifte vid brukningscentrumet. Totalt areal ca 88,98 ha varav 49,7 ha produktiv skogsmark samt betes/åkermark om ca 6 ha. Det totala virkesförrådet uppgår till ca 8 406 m³sk.

Det dominerande trädslaget är gran och tall som upptar ca 48 % respektive 44% av virkesförrådet. 66% (32,3 ha) av arealen är skog i huggningsklassen S1, S2 och S3. Avverkningsförslag under planperioden 2 112 m³sk.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i maj 2019 av Erik Westman, LRF Konsult 0660-595 83. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 49,7 ha med ett virkesförråd om 8 406 m3sk.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder eller sådana åtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.

Enligt skogsbruksplanen finns:

Övriga skogsvårdsåtgärder så som röjning om 10,3 hektar samt hjälpplantering 6,2 hektar.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen / tillträdesdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt upp markerade. Säljaren svarar ej för ytterligare upp markering av dessa.

Naturvärden

Det finns flera område som är bedömt som sumpskog på fastigheten samt ett område med å eller bäckmiljö. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Forn- och kulturlämningar

Det finns sex fornlämningar på fastigheten i form av fångstgropar, hög, stensättning. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Jakt

Fastigheten ingår i Timrå Norra viltvårdsområde och Timrå älgskötselområde.

Areal

Areal enligt fastighetsutdrag 871 710 m².

Lagfart

Kostnad för lagfart är 1,5% av köpeskillingen + 825 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson. Förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela budtiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad. För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare.

Friskrivningsklausul
Säljaren upplyser härmed om att så kallad friskrivningsklausul kommer att skrivas in i kontraktet gällande eventuella fel och brister i fastigheten.

Inägomark

Inägomark är upplåten med skriftligt arrendeavtal på ett år med förlängning om det inte sägs upp 8 månader innan arrendetidens utgång. Avtalet är inte uppsagt vilket innebär att inägomarken är upplåten till 2020-04-28 och förlängs om inte ny ägare säger upp upplåtelsen.

Kvarlämning lösöre

Viss lösöre kommer lämnas och överlåtas på den blivande köparen. Vissa maskiner kommer fraktas bort till tillträdesdagen. Fastigheten kommer ej flyttstädas.

Energideklaration

Energideklaration är ej utförd. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via öppen budgivning till ett utgångspris av 2 575 000 kronor. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 40 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Liknande fastigheter