Skogsfastighet

Skogsgård i Säterberget, Hede!

Säljs via anbudsförfarande

725 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tis 25 jun, kl 18:00

Visning

  • Vänligen kontakta LRF Konsult i Sveg för bokning av visning på tele nr 0680-71 41 45.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
18,6 ha
Skogsmark
12,0 ha
Myr/kärr/mosse
3,0 ha
Berg/hällmark
2,0 ha
Inägomark
0,1 ha
Väg och kraftledning
1,3 ha
Övrigmark
0,2 ha
Virkesförråd
1 747 m3sk
Boyta
60 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

HÄRJEDALEN HEDE KYRKBY 7:5

Adress

Rise 305 84093 Hede

Om fastigheten

Charmig skogsgård i lugnt och avskilt läge med tillhörande skogs- och inägomark. Fastigheten har stor ”torpkänsla” då bostadshuset och ekonomibyggnader är beläget i ostört läge omgiven av den egna skogen och inägomarken. Total areal om ca 18 ha, varav 15,5 ha produktiv skogsmark. Totalt virkesförråd om 1 747 m3sk, vilket till allra största del består av växande gallringsskog med god tillväxt. Området ger goda möjligheter till jakt och fiske för den intresserade.

Lämplig fastighet för den som söker permanentboende alt fritidsboende utan närliggande grannar, men ändå närhet till Hede. Rent geografiskt är Hede beläget i hjärtat av Härjedalen och ger en relativ närhet till fjällvärlden och flera alpina destinationer såsom Björnriket/Vemdalsskalet alt Funäsdalen och Tänndalen.

Försäljning av fastigheten sker via skriftligt budgivning till en tänkt prisidè om 725 000 kr, senast 2019-06-25.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadsbyggnad

Charmig bostadsbyggnad uppförd 1936 i 1 1/2 plan på torpargrund. Tegeltak och fönster av typ kopplade tvåglas. Träfasad. Uppvärmning från direktverkande el samt köksspis. Inrett med 4 rok. Boarea 60 m² och biarea 35 m², uppgifter enligt fastighetsregistret.

Planlösning:
Entreplan med hall, kök med matplats, vardagsrum, sovrum och badrum.
Övreplan med hall, två sovrum och större klädkammare.

Vatten och avlopp:
Eget vatten
Eget avlopp

Driftskostnader: 25 500 kr
Driftskostnaderna grundar sig på nuvarande ägares förutsättningar och brukande. De uppvisade driftskostnaderna skall således ej ses som någon utfästelse för framtida driftskostnader utan endast som mycket ungefärliga och ej någon garanti.

Fjös

Uppförd i delvis timmer med plåttak och på delvis murad grund. Fönster av typ enkelglas. Entreplan inrett med fd djurdel, vagnslider och förråd. Loge på övreplan. Byggnaden nyttjas idag i huvudsak som förrådsutrymme. Håller enklare standard och är i behov av renovering för bevarande.

Förrådsbyggnad

Mindre enklare förrådsbyggnad uppförd i trä med plåttak. Byggnaden är i mycket dåligt skick.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad april 2019 av Mellanskog. . Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 15,5 ha med ett virkesförråd om
1 747 m3sk skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta skogsstyrelsen.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastighetens är idag inte registrerad för älgjakt och ny ägare får själv registrera marken alt söka medlemskap i angränsande jaktlag.

Småviltjakten bedrivs på den egna arealen.

Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt per 2020-07-01 om inget annat avtalas per kontraktsdagen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Härjedalens kommun glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad ​ För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Friskrivningsklausul
Säljaren upplyser härmed om att sk friskrivningsklausul kommer att skrivas in i kontraktet gällande ev fel och brister i fastigheten.

Naturvärden

På fastigheten finns idag ett forn och kulturminne registrerat. Det avser en sk fångstgrop. Utöver det finns idag inga övriga nyckelbiotoper, biotopsskydd eller andra forn eller kulturminnen registrerade. (Källa Se Sverige)

Arrende/nyttjanderätter

Arrendeavtal finns med lantbrukare i Hede som idag brukar 1,3 ha inägomark på fastigheten. Avtalet löper tom 2020-12-31.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 407 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter