Lantbruk

Skogsgård i Storån!

Säljs via anbudsförfarande

575 000 kr

Budgivning pågår

Försäljningssätt

Anbud senast mån 21 okt, kl 18:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
6,7 ha
Skogsmark
3,0 ha
Myr/kärr/mosse
3,0 ha
Berg/hällmark
0,3 ha
Väg och kraftledning
0,2 ha
Övrigmark
0,2 ha
Virkesförråd
526 m3sk
Boyta
80 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

HÄRJEDALEN FLOR 7:20

Adress

Storån 411 84090 Ytterhogdal

Om fastigheten

Mindre skogsgård med praktiskt boende i vackra Storån, på gränsen mellan Härjedalen och Hälsingland. Fastigheten angränsar till Ljusnan och utgörs av ett sammanhängande område om ca 7,6 ha. Skogsmark om ca 4,4 ha med ca 520 m3sk, uteslutande äldre skog. Bostadshus med boende om 4 rok med inglasad veranda i söderläge. Tillhörande ekonomibyggnader med bla större verkstads/garagebyggnad i bra skick samt flertal förrådsbyggnader av olika karaktär och standard. Möjlighet till jakt och fiske i naturskön miljö och inte alltför långt till de större alpina skidområdena.

Fastigheten erbjuder praktiskt boende, skog med stor andel äldre volym och mindre areal inägomark i naturskönt läge. Rekreationsvärden i form av jakt, fiske, bärplockning samt all annan vinter aktivitet som Härjedalen erbjuder.

Försäljning av fastigheten sker via skriftligt bud till en tänkt prisidé om 575 000 kr
Skriftligt anbud ska vara LRF Konsult, Thomas Persson, Berggatan 8, 842 32 Sveg tillhanda senast 2019-10-21

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadsbyggnad

Praktiskt och funktionellt bostadshus i 1 plan med källare, samt kallvind. Huset är uppfört 1954 i trä med plåttak och fönster av typ kopplade tvåglasfönster. Inrett med 4 rok med boyta totalt 80 m² och biarea 88 m² enligt fastighetstaxeringen. Uppvärmning med vattenburet system från olje/ved panna med elpatron. Inglasad altan i söderläge.

Köket är utrustat med spis, vedspis, kyl med frysfack och diskbänk i plåt med kakel ovanför. Köksluckor, av äldre standard.

Badrum med plastmatta i golv och vägg. Utrustat med tvättställ, wc och dusch.

Planlösning:
Entréplan med hall, kök med matplats, vardagsrum, badrum och 3 sovrum.

Källare med pannrum, tvättstuga, garage, matkällare och förråd.

Uppvärmning:
Vattenburet system, med olje/vedpanna och elpatron.

Vatten: Enskilt vatten
Avlopp: Eget

Energideklaration: Det har ej upprättats någon energideklaration.

Driftskostnader totalt 32 344 kr.
Driftskostnaderna grundar sig på nuvarande ägares förutsättningar och brukande. De uppvisade driftskostnaderna skall således ej ses som någon utfästelse för framtida driftskostnader utan endast som mycket ungefärliga och ej någon garanti.

Vedbod

Enklare träförråd med plåttak som nyttjas som vedbod.

Förrådsbyggnader

Flertal enklare förrådsbyggnader i trä med plåttak.

Timmerlada

Större timmerlada i fint skick på natursten med plåttak. Nyttjas som förråd.

Verkstad/Garage

Byggnad uppförd i trä med plåtbeklädda väggar på betongplatta. högt i tak och dubbla portar. El. Byggnaden väl lämpad för verkstad eller garage beroende på behov.

Garage

Enklare träbyggnad med plåttak som nyttjas som garage.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad augusti 2017 av MB Forest. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 4,4 ha med ett virkesförråd om 526 m3sk varav 526 m3sk är G2, S1 och S2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta skogsstyrelsen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår idag i mindre A-licensområde som förfogar över ca 1 416 ha. Jaktlaget heter Nipans jaktlag och kontaktperson är Anders Jonsson, Sångsjövägen 6, 840 90 Ytterhogdal.

Småviltjakten bedrivs på den egna arealen.

Ny ägare ansvarar själv för att söka ev medlemskap i bef jaktlag, angränsande jaktlag alt registrera marken själv.

Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt per 2020-07-01 om inget annat avtalas per kontraktsdagen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Härjedalens kommun glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad ​ För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information. Vissa av bilderna i försäljningsmaterialet är ej tagna på fastigheten. ​ Friskrivningsklausul Säljaren upplyser härmed om att sk friskrivningsklausul kommer att skrivas in i kontraktet gällande ev fel och brister i fastigheten.

Naturvärden

På fastigheten finns idag inga nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornminnen registrerade. För mer information vänligen kontakta skogsstyrelsen. (Källa Skogsstyrelsen).

Fiske

Fastigheten ingår i Flors fiskevårdsområde.

Miljöpåverkan

På fastigheten finns idag ett område där sk tjärframställning har skett. Området är inventerat av länsstyrelsen och dokumenterat. På platsen har funnits ugnar där produktion har skett och endast mindre rester av tidigare anläggning finns kvar. Enligt länsstyrelsens inventering har området riskklassats till nivån 3, dvs måttlig risk. Det finns idag inget krav på fastighetsägare att göra åtgärder på det avsedda området, utan inventeringen avser att upplysa fastighetsägaren om dessa förhållanden. Området ligger sydväst om bostadshuset och är markerat på skogskartan med prickar. För mer information ang detta kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 488 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter