Lantbruk

Skogsgård om 69 hektar, 317 m³sk/ha!

Utgångspris

9 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 17 jun

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
69,4 ha
Skogsmark
57,4 ha
Skogsimpediment
4,0 ha
Inägomark
3,4 ha
Väg och kraftledning
0,9 ha
Övrigmark
3,7 ha
Virkesförråd
18 168 m3sk
Boyta
118 kvm
Antal rum
4 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

VÄSTERVIK ÖVERUMS-MÖCKELHULT 1:2

Adress

Hagalund 2 59096 Överum

Om fastigheten

Hagalund är en skogsgård i vackert läge vid sjön Lilla Vrången, ca 1 km egen strand. Närmare 70 hektar i en väl samlad ägofigur. Skogsmarken omfattar 57 ha och har ett bedömt virkesförråd om ca 18 000 m³sk! Varav ca 10 000 m³sk har fått huggningsklass S1 eller S2. Bonitet 9,5 m³sk. Huvuddelen finns i åldersklassen 55 år. Nuvarande tillväxt beräknas till 531 m³sk på ett år.

Ett bostadshus ingår också, det ligger fint och avskilt i hagmarksskogen ca 200 m från sjön. På fastigheten finns även ett antal små öppna hagar, totalt ca 3,4 ha öppen inägomark. Naturen och markerna är omväxlande och har både produktionsskog och områden med gammal skog och höga naturvärden. Bl.a. 6 ha hagmarksskog med ädellöv som ek, ask och lind samt asp, björk och hassel. Variationen borgar för fina möjligheter till naturupplevelser, rekreation, jakt och fiske. Området har god tillgång på framförallt dovvilt / dovhjort och vildsvin. Linköpings stad nås på 45 minuter, ca 6 mil.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Huset ligger ca 190 m från sjön med viss sjöglimt genom hagmarksskogen med grova lövträd. Avskilt men med grannar inom synhåll.

Ett äldre bostadshus med källare. Stomme i trä. Brädklädd fasad, lockpanel. Tegeltak. Tvåglasfönster, kopplade. Nyare avloppsanläggning, trekammarbrunn och infiltrationsbädd. Vatten från egen grävd brunn. Uppvärmning har skett via vattenburet system och gammal panna, används inte, sannolikt ur funktion. Inbrottslarm. Har använts som fritidshus, främst under sommarhalvåret. Vid årets installation och start av vattenpumpen upptäcktes en vattenläcka i huset. Vattnet är nu avstängt, köparen övertar huset med läckan och avgör om och hur det åtgärdas. Säljaren upplyser även om problem med fukt i källaren.

N.V: Veranda och ingång till hallen, i anslutning till hallen finns ett badrum med badkar, wc och handfat, äldre inredning. Till höger kommer vi in i köket som har plastmatta och äldre inredning, plats för matbord, utsikt/uppsikt över gårdsplanen framför huset. Inom köket finns ett mindre tv-rum/sovrum med plastmatta och en garderob som är genomgående in till det större vardagsrummet. Vardagsrummet har trägolv, ytterligare en garderob och fönster nedåt hagmarksskogen och sjön, det andra fönstret vetter utåt infarten och den öppna åkermarken.

Ö.V: Mindre hall/allrum, två garderober. Två sovrum med plastmattor, plats för dubbelsäng eller två sängar i båda rummen.

Källare: Garage med plats för en bil och mer därtill. Två rum. En mindre matkällare/förråd.

Ladugård

Äldre ladugård i trä med tegeltak. Dåligt skick.

Bod

Äldre enklare bod byggd i trä.

Fritidsstuga

Fd hönshus, ombyggt av och tidigare använt som fritidshus av släktingar till säljaren. Dåligt skick.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättades i april 2019 av Johannes Karlsson, Skoginvent AB. I samband med fältinventeringen markerades även områden med granar som angripits av granbarkborren, som ett stöd för spekulanters egna bedömning, områden kan ses markerade på bifogad skogskarta.

Virkesförrådet har bedömts till ca 18 000 m³sk på 57 hektar skogsmark lika med 317 m³sk/ha. Ca 10 000 m³sk har fått huggningsklass S1 eller S2. Större delen är granskog, 71 % gran, 15 % tall samt 13 % löv fördelat på asp, al, ek, lind, björk och ask. Åldersklasserna 45-55 år dominerar. Samt skog över 100 år, där finns bl.a. bergbunden skog och skog med höga naturvärden. Boniteten bedöms till 9,5 m³sk per ha. Tillväxten för närmaste året beräknas till höga 531 m³sk.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Fastigheten besitter, utöver den starka produktionsskogen, även höga naturvärden. Tjustleden passerar över en bro mellan sjöarna Lilla och Stora Vrången och löper sedan genom västra delen av skogsmarken, upp över berget med utsikt, vidare norrut och/eller västerut - genom Stora Vrångens naturreservat. Fastigheten har även en egen vacker vandringsväg från huset ner över bäcken och vidare längs med stranden fram till bron mellan sjöarna och Tjustleden.

Värdekärnor för naturvården på fastigheten är bäckmiljöer, rasbranter, lodytor, naturskogsartade lövblandskogar samt hagmarkskog med gamla ekar och lindar. Nyckelbiotoper har registrerats av Skogsstyrelsen i flera bestånd. Dessa berör avdelningarna: 9, 16, 17, 21, 26 och 27. Nyckelbiotopen som berör avd. 16 bedöms vara felkarterad med en geografisk förskjutning. Höga naturvärden har dessutom registrerats inom avdelningarna 18 och 25. Ett biotopskydd omfattar hela avdelning 1. Skogsvärdet är inlöst av Skogsstyrelsen och avdelningen är redovisad som övrig landareal i planen.

En bäck löper genom fastigheten i nord-sydlig riktning och denna har ett meandrande utlopp i Lilla Vrången. Långa sträckor av bäcken bedöms ha höga naturvärden då den inte har rätats och den naturliga botten har bevarats.

Forn- och kulturlämningar

Inom fastigheten finns tre fasta fornlämningar registrerade inom avd. 11. Stensättningar/gravar. Ett antal kolbottnar med spiselrösen hittades vid skogsinventeringen. Dessa är markerade i kartan med "K". Utöver dessa lämningar finns det mycket spår efter odling i form av små röjningsrösen, stensträngar efter hägnader och äldre stensatta brukningsvägar.

Jakt

Jakträtten är upplåten via ett 5-årigt avtal tecknat 1 juli 2010. Löper ut 2020-06-30. I upplåtelsen ingår rätt till viltåker på "sågplöja", avd nr 29, samt södra delen av avd nr 33. Jaktmöjligheterna torde vara god med tanke på faktorer som ägofiguren, variationen i topografin, inslaget av öppna ängsmarker och lövskog, vattnet i bäcken och sjön samt områdets höga stammar av dovvilt / dovhjort.

Fiske

Fiske i sjön Lilla Vrången. En brygga, med renoveringsbehov, finns nedom ängen i avdelning nr 30.

Stödrätter

EU-stödrätter för inägomarken finns ej.

Områdesbeskrivning

Stora Vrångens naturreservat om 252 hektar ligger naturskönt norr om sjön med samma namn. Här finns ett vitt spektrum av natur och kulturvärden med betesmarker, ädellövskogar, jätteekar, barrnaturskogar och kulturlämningar. Källa: www.lansstyrelsen.se/kalmar/besok-och-upptack/naturreservat/stora-vrangen

Överum ligger cirka 40 kilometer nordväst om Västervik och 70 kilometer sydost om Linköping i ett sjörikt och ganska kuperat landskap. Samhället ligger på sydvästra sidan av en dalgång som går från sjön Såduggen i nordväst via Överumsån till sjön Ryven i sydost. Vattnet flödar från Såduggen ner till Ryven med en nivåskillnad på 21 meter. Ån med Överumsfallen har använts av bruket som vattenkraft.

Överum är en av våra bruksorter. Platsen omnämns för första gången 1390 och stavades då Öfarrum. Bruket anlades 1655 och tillverkade då bland annat kanoner. Denna var under många år en av länets största industrier, och hade på 1970-talet över 1000 anställda. Kyrkan ägdes till en början av bruket som även avlönade prästen. Det är den enda kända brukskyrkan i Kalmar län. 1931 överlämnades kyrkan och en församling startades.

Överum har runt 1200 invånare. Genom orten passerar väg 35, som går mellan Linköping och Västervik. Här finns även en station där tågen på tjustbanan stannar. I samhället finns skola, förskola, butik, vandrarhem, mack och flera industriföretag.

CNH Industrial är sedan några år nya ägare till gamla Överums Bruk. Tillsammans med Svensk Presshädning tillverkar de plogar, gödsel- och såmaskiner.
Källa: Västerviks kommuns hemsida.

Vägbeskrivning

Från Överum åk vägen mot Linköping. Passera sjön Såduggen på din högra sida. Snart därefter syns sjön Lilla Vrången på vänster sida. Därefter kommer snart avfarten in till Möckelhult och Hagalund.
Från gården Hagalund till Överum är det 6 km, till Västervik ca 41 km, Åtvidaberg ca 27 km och till centrala Linköping ca 63 km.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 286 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter