Lantbruk

Skogsinvestering 112 ha väster om Ludvika

Högstbjudande

8 100 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
112,1 ha
Skogsmark
95,2 ha
Myr/kärr/mosse
11,2 ha
Inägomark
4,2 ha
Väg och kraftledning
0,9 ha
Övrigmark
0,6 ha
Virkesförråd
19 057 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

LUDVIKA TYBYN 1:5 samt 1:4 del av

Adress

Tybyn 9 77010 Fredriksberg

Om fastigheten

Två stycken skogsfastigheter om totalt ca 95 ha produktiv skogsmark. Fastigheterna ligger tillsammans i ett skifte norr om Tyfors. Medelboniteten är beräknad till ca 7 m³sk/ha och år vilket är mycket bra för området.
Totalt virkesförråd om ca 19 000 m³sk. Bra åldersfördelning med skog i samtliga åldersklasser. Egen jakt, då fastigheterna är oregistrerade.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheterna ligger inom glesbygdsområde. Mäklaren hjälper till med ansökan hos länsstyrelsen.

En avgift om 3 700 kr tas ut för fysiska personer. Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.

Skogsuppgifter

Planen är upprättat av Stora Enso 2010. Därefter är planen ajourhållen med utförda åtgärder och tillväxt av Skog & Fritid i Bollnäs samt Foran Forest.

Tybyn 1:4 omfattar 76,5 ha varav 66,6 ha produktiv skogsmark med ett totalt virkesförråd om 14 097 m³sk, varav 6 490 m³sk är avverkningsbart. Skogen är fördelad i åldersklasserna 10-120+ år, med större delen i åldrarna 30-70 år. Medelboniteten är beräknad till 7 m³sk/ha vilket är mycket bra för området.

Tybyn 1:5 omfattar 35,6 ha varav ca 28,6 ha produktiv skogsmark med ett totalt virkesförråd om 4 960 m³sk, varav 991 m³sk är avverkningsbart. Större delen
består av röjningsskog och yngre gallringsskog. Beräknad medelbonitet är 6,3 m³sk/ha vilket är högt för området.

Fastigherna ligger välarronderat i ett område där Tybyn 1:4 består av ett skifte och Tybyn 1:5 är fördelat på tre skiften som alla gränsar till Tybyn 1:4.
Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger
köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Tybyn 1:4 del av

Säljaren vill eventuellt behålla bostadshus samt marken närmast, ca 1,5 ha, se kartskiss i prospektet. Försäljningen av Tybyn 1:4 gäller därför del av fastighet och sker via fastighetsreglering. Dock kan förvärv av fastigheten i sin helhet diskuteras om intresse finns. Vid försäljning av del av kommer avdelning 49 beröras av regleringen. Areal och utsträckning för området bestäms vid lantmäteriförrättningen. Fastighetsreglering kan ske till egen fastighet i området alternativt efter lagfartsköp till Tybyn 1:5. Observera att byggnader med mark ej är borttaget i planen.

Köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står för kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Vägar

Fastigheterna har ej del i någon vägförening, vägar förvaltas av fastighetsägaren.

Jakt

Egen jakt, då fastigheterna är oregistrerade.

På mark som inte är registrerad för älgjakt får den som har jakträtten jaga årskalv av älg under en kort period i början av jakten. Antalet älgar är inte begränsat men du måste anpassa jakten efter tillgången på vilt, precis som vid jakt på andra arter. Jakttiden omfattar fyra dagar inom länets älgförvaltningsområden.
Läs mer på länsstyrelsens hemsida: www.lansstyrelsen.se/dalarna/lantbruk-och-landsbygd/natur-och-vilda-djur/jakt-och-vilt/algjakt.html

Småviltsjakt enligt gällande jaktregler.

Fiske

Fastigheterna ligger inte inom fiskevårdsområde och har inte heller del i samfällt fiske.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheterna.
(Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Forn- och kulturlämningar

På Tybyn 1:4 finns fyra registrerade forn- och kulturlämningar i form av två fångstgropar, en kolbotten samt en övrig lämning. Lämningarna har RAÄ-nr. Säfsen 103:1, 104:1 , 104:1 samt 106:1.

Taxeringsvärde

Då fastigheten är samtaxerad med en annan fastighet samt att försäljningen gäller del av redovisas inga taxeringsvärden.

Areal

Total areal Tybyn 1:5:
enligt fastighetsutdrag: 34,7944 ha
enligt fastighetskarta: 34,77 ha
enligt skogsbruksplan: 35,6 ha

Total areal Tybyn 1:4:
enligt fastighetsutdrag: 72,2132 ha
enligt fastighetskarta: 76,19 ha
enligt skogsbruksplan: 76,5 ha.

Inteckningar

Fastigheterna säljs fri från inteckningar och lån.
Ett skriftligt pantbrev om 10 000 kr är förkommet, ansökan om dödning är inskickad.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Fastighetsbeskrivning och sidotjänster

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter