Lantbruk

Skogsinvestering i Falun

Utgångspris

1 700 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tor 7 Nov, kl 14:00

Visning

  • Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
41,7 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

FALUN SKUGGARVET 22:2

Adress

Skogsfastighet

Om fastigheten

Två välskötta skogsskiften i Skuggarvet, sex km norr om Falun. Fastigheten omfattar totalt ca 41 ha varav 40 ha är produktiv skogsmark med ett virkesförråd på ca 4 000 m³sk, där större delen är gallringsskog. Jakt inom Sundborns västra viltvårdsområde. Fiske i fvo.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Interaktiv gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.lrfkonsult.se/fastigheter/ Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.​

Skogsuppgifter

Planen är upprättad av LRF Konsult i maj 2012 och därefter tillväxtberäknad av Stora Enso till och med februari 2019. De områden som ligger i ansökan om att styckas av är bortplockade ur planen. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 40 ha med ett virkesförråd om totalt 3 963 m³sk. Se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller del av fastighet. Säljaren ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets areal, gränser eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Lantmäteriförrättningen förväntas vinna laga kraft under 2019.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson.

Jakt

Fastigheten ligger inom Sundborns västra viltvårdsområde 3 864 ha. Kontaktperson Stefan Sundberg, Falun

Fiske

​Fastigheten ligger inom Toftan-Hosjöns fvo

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten.
(Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns en övrig kulturhistorisk lämning registrerad av typen husgrund med RAÄ-nummer: Sundborn 308.
(Källa: RAÄ Fornsök, www.raa.se/hitta-information/fornsok)

Generellt gäller att man inte får rubba, gräva ut eller skada en forn- eller kulturlämning utan länsstyrelsens tillstånd. Kontakta Länsstyrelsen för detaljerad information innan åtgärder i området.

Inteckningar

Fastigheten försäljs fri från lån och inteckningar.

Rättigheter och belastningar

Fastigheten belastas av ledningsrätt för starkström (2080-579.2, 2080-607.1) och tele (2080-3321.1), samt avtalsservitut för transformatorstation (2080im-06/16094.1). Det kommer att bildas ett vägservitut över Skuggarvet 7:7 för infart till skogsskiftet.

Taxeringsvärde

Då fastigheten är under fastighetsbildning redovisas inget taxeringsvärde.

Tillträde

Sker enligt överenskommelse, dock ej tidigare än då lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft och registrerats.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Försäljningssätt

Utgångspris: 1 700 000 SEK​
​​
Försäljningen gäller del av fastighet och sker via budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.​

OBS! Ange "Skuggarvet 22:2" som referens.
Mail: asa.eriksson@lrfkonsult.seTelefon: 023-939 47
Adress: LRF Konsult, Åsa Eriksson, Box 811, 791 29 Falun.​

​Betalningsvillkor
10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

​Tillträde
Sker enligt överenskommelse, dock ej tidigare än då lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft och registrerats.​

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter