Lantbruk

Skogsmark 50 ha utanför Pauliström

Utgångspris

6 300 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast ons 4 sep, kl 12:00

Visning

  • Kontakta mäklaren för visning.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
50,1 ha
Skogsmark
48,1 ha
Väg och kraftledning
2,0 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Vetlanda Hässlehult 1:3 del av

Adress

Hässlehult 2 57019 Pauliström

Om fastigheten

50 ha varierad och välskött skog, i två skiften, med goda möjligheter till jakt och fiske i sjön Flen. Virkesförråd om 9 897 m³sk med övervägande barrskog (95 %). I sjön Flen kan man fiska gös, abborre, kräftor mm. Fastigheten ingår i älgjaktslag om 550 ha. Köpare har möjlighet att lägga bud på båda skiftena eller på skiftena var för sig.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Enligt skogsbruksplan från januari 2019, upprättad av SÖDRA och justerad för avstyckning av LRF Konsult, utgör skogsmarken 48,1 ha med ett virkesförrådet om 9 897 m³sk eller 206 m³sk/ha. Utav virkesförrådet utgörs 6 767 m³sk av skog möjligt att föryngringsavverka (S1- och S2-skog). Trädslagsfördelning med 58 % gran, 38 % tall, 5 % löv, samt även inslag av udda trädslag som Douglasgran och Kustgran i avdelning 13. Svartgran i avdelning 12 och i avdelning 14 Japansk lärk (stamkvistad). På fastigheten finner man även Thuja och Contorta. Tallen i avdelning 35 är stamkvistade 1992 vid en trädålder om 27 år. Fastighetens bonitet är 9,4 m³sk per ha och år. Inga registrerade nyckelbiotoper.

I den ursprungliga planen från SÖDRA utgjorde skogsmarken 54,9 ha och med en medelbonitet satt till 8,5 m³sk per ha och år.

Skifte 1 omfattar 19,9 ha och ett virkesförråd om 5 499 m³sk . Skifte 2 omfattar 30,2 ha och ett virkesförråd i 4 398 m³sk.

Skogsvård

På fastigheten finns inga registrerade fornminnen/kulturminnen. Det finns även mycket stenmurar och odlingsrösen i flera avdelningar och hänsyn tas till dessa genom frihuggning.

Fastighetsgränser

Väl utmärkta gränser och bra skogsbilvägar med god bärighet.

Jakt

Jakt på älg, gris, rådjur, hare mm småvilt. Fastigheten ingår i Hässlehults-Marholma Älgjaktslag om ca 550 ha och med en avskjutning om ca 1 vuxen och 1
kalv. Jakträtten tillfaller köparen på tillträdesdagen.

Fiske

Fiske i sjön Flen är enligt Lantmäteriutredning (2009) gemensamt och fastigheten är medlem i Flens fiskeområdesförening.
Den 373 hektar stora Flen, med ett maxdjup på 16 meter ligger i Sällevadsåns huvudfåra. Sällevadsån som längre nedströms mynnar i Emån.
Flen håller starka bestånd av abborre, gädda och mört. Dessutom har sjön fina gösar. Sjön är lättillgänglig tack vare sina flera ramper och goda möjligheter att hyra båt. Alldeles invid sjöns sydöstra del ligger Drags Udde naturreservat med sin rullstensås. Flen utgör också fågelskyddsområde.
Fastighetsägare med familj, med del i sjön, får sportfiska i hela sjön. Kräftfiske, signalkräfta, sker på eget byvatten. Fiske med fasta redskap sker på gemensamt byvatten.

Fastighetsbildning

Eftersom del av fastigheten är försåld och under avstyckning, ska en köpare vare medveten om att viss justering kan komma att ske av den absoluta gränsdragningen i samband med avstyckningen av gårdens ekonomicentrum med jordbruksmark, detta gäller endast gränsdragningen mot skifte 1.

Övrigt

Fastigheten är belägen i så kallad glesbygd enligt jordförvärvslagen vilket innebär att förvärvstillstånd i vissa fall erfordras. För fysisk person som är folkbokförd, sedan minst ett år, i Vetlanda kommun i församlingarna Fröderyd, Bäckaby, Ramkvilla, Södra Solberga, Korsberga, Lemnhult, Näshult, Stenberga, Skirö, Nye, Alseda, Ökna och Karlstorp krävs ej förvärvstillstånd. För övriga köpare krävs förvärvstillstånd enligt Jordförvärvslagen. Ansökningsavgift utgår med 3 700 kr för fysisk person. Förvärv av juridisk person (ex aktiebolag) kräver alltid förvärvstillstånd.

Vägbeskrivning

Från Vetlanda åk väg 47 mot Målilla. I Kvillsfors tag av mot Pauliström. I Pauliström tag direkt höger och åk drygt 3 km.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter